Аграрното министерство обмисля бюджетът по подмярка 6.4.1 „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 – 2020 да се увеличи с още почти 17 млн. лв. До 3 декември тече обществено обсъждане на проекта на заповед, с което се предлага това изменение.

Анализ: Малките и средните стопанства понасят по-тежко COVID-19

Към момента безвъзмездната финансова помощ по процедура „Производство на продукти, които не са включени в Приложение I от Договора за функционирането на Европейския съюз“ е почти 60 млн. лв., разпределени по следния начин:

•    за кандидати микропредприятия, които не са земеделски стопани – 35 204 400 лв.;
•    за кандидати земеделски стопани – 23 469 600 лв.

Ако изменението влезе в сила, подбюжетът за фермерите се запазва, а за микропредприятията нараства на 52 026 048 лв. Защо се получава така, от Министерството на земеделието се мотивират по следния начин.

Поглед назад във времето показва, че прием на проектни предложения по процедурата имаше между 5 септември и 7 декември 2018 г. Най-накрая през месец юни 2020 г. стана ясно, че са одобрени 121 проекта с обща стойност на одобрената субсидия от почти 34 млн. лв.

Повечето проекти (108) са на микропредприятия за общо близо 30 млн. лв., а фермерите имат 13 проекта за общо 4 млн. лв. Така се оказва, че микропредприятията почти са достигнали запланувания подбюджет, докато стопаните са на една трета от него.

В допълнение към посочените по-горе предложения е ангажиран и финансов ресурс от 5 млн. лв. за други 15 проекта, по които текат допълнителни проверки от ДФЗ. Така общо ангажираният бюджет е почти 39 млн. лв., което означава, че има наличен остатъчен бюджет.

Под чертата на одобрените кандидати остават едни 74 проекта, подадени от микропредприятия и получили над установения минимален брой точки. Общо заявената от тях субсидия е малко над 19 млн. лв.

Ето защо от МЗХГ предлагат да бъде увеличен бюджетът по процедурата за микропредприятия, които сега са извън борда, докато този за земеделските стопани, които и без това явно не проявяват интерес, да остане непроменен, наличен и неусвоен.