От 21 април до 20 май 2022 г. земеделските стопани могат да подават заявления за подпомагане по схемата „Помощ в подкрепа на ликвидността на земеделски стопани за преодоляване на негативното икономическо въздействие на COVID-19“ за 2022 г.

До 15 юни ДФЗ ще изплати финансовата подкрепа на допустимите кандидати.

Документи за подпомагане ще се приемат в общинските служби по земеделие. Стопаните следва да подават заявленията си по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец и по седалището на юридическото лице. Те могат да кандидатстват лично или чрез упълномощено лице след представяне на нотариално заверено пълномощно по образец, изготвен от ДФЗ.

Определеният бюджет за помощта е 143,5 млн. лв., разпределен в следните направления:

•    Едри и дребни преживни животни, пчелни семейства – 79 000 000 лв.;
•    Плодове и зеленчуци, маслодайна роза и ориз – 64 500 000  лв.

Право на подпомагане имат земеделски стопани, които отглеждат едри и дребни преживни животни, пчелни семейства, плодове и зеленчуци, винено грозде, маслодайна роза и ориз. Изисква се те да са пререгистрирани по реда на Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители за стопанската 2021-22 г., както и да отговарят на определението за микро, малки и средни предприятия съгласно Приложение І от Регламент (ЕС) 702/2014 и да не са били в затруднение към 31.12.2019 г.

Максималният интензитет на помощта e до 290 000 евро (567 191 лв.) на предприятие с дейност в първичното производство на селскостопански продукти.

Животновъдство

Размерът на помощта за едно животно е, както следва: 

•    млечни крави под селекционен контрол –184 лв.;
•    млечни крави –138 лв.;
•    млечни крави в планински райони –120 лв.;
•    месодайни крави и/или юници –91 лв.;
•    месодайни крави под селекционен контрол –198 лв.; 
•    биволи –189 лв.; 
•    овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол –38 лв.;
•    овце майки и/или кози майки в планински райони –21 лв.;
•    овце майки и/или кози майки, за животните по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3) – 21 лв. 

На подпомагане подлежат животновъди с подадено заявление по реда на Наредба №5 от 27.02.2009 г. за Кампания 2022, отглеждащи едри и/или дребни преживни животни за установения брой животни след извършените административни и/или проверки на място, включително и след проверката за реализация на продукция по схемите за обвързано подпомагане за животни и/или по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството за Кампания 2021.

Пчеларство

Размерът на помощта за едно пчелно семейство е 13 лв. Пчеларите, които отглеждат пчелни семейства през 2022 г., ще получат финансиране за брой пчелни семейства, на които е извършен есенен профилактичен преглед през 2021 г.

Растениевъдство

Определените ставки са:

•    ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши/вишни, ягоди, малини –  1 040 лв./ха;
•    сливи и десертно грозде –1 040 лв./ха;
•    домати полски, краставици полски, корнишони, патладжан  – 722 лв./ха;
•    пипер полски – 1 400 лв./ха;
•    за домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни, отглеждани в отопляеми оранжерии – 12 233 лв./ха;
•   за домати оранжерийни, пипер оранжериен, краставици оранжерийни, отглеждани в неотопляеми оранжерии – 5 648 лв./ха ;
•    картофи, лук, чесън – 1 065 лв./ха;
•    моркови, зеле, дини и пъпеши – 785 лв./ха;
•    винено грозде – 200 лв./ха;
•    маслодайна роза – 1 250 лв./ха;
•    ориз  – 200 лв./ха.

На финансова подкрепа могат да разчитат земеделски стопани с подадено заявление по реда на Наредба №5 от 27.02.2009 г. за Кампания 2022, отглеждащи плодове и/или зеленчуци  (ябълки, круши, кайсии/зарзали, праскови/нектарини, череши, вишни, ягоди, малини, сливи, десертно грозде, винено грозде, домати полски, краставици полски, корнишони, патладжан, пипер полски, домати оранжерийни, краставици оранжерийни, пипер оранжериен, картофи, лук, чесън, моркови, зеле, дини и пъпеши),  маслодайна роза и ориз. 

Кандидатите се подпомагат за установените площи след извършените административни и/или проверки на място, включително и след проверката за реализация на продукция по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за Кампания 2021. 

Лозарите с винени сортове грозде, производителите на маслодайна роза и ориз кандидатстват с установените площи по култури, след извършените административни и/или проверки на място по Схемата за единно плащане на площ за Кампания 2021.

Лозарите трябва да са регистрирани и като гроздопроизводители в Лозарския регистър, поддържан от ИАЛВ, и да имат реализация на поне 30% от количествата, посочени в декларацията за реколта от грозде за 2021 г. 

Розопроизводителите трябва да имат актуална регистрация в регистъра на розопроизводителите по Закона за маслодайната роза. 

Картофопроизводителите трябва да имат регистрация в регистъра на БАБХ за фитосанитарен контрол за 2021 г. 

Допустими за подпомагане по схемата са още и земеделски стопани, отглеждащи плодове и зеленчуци, десертно и винено грозде, маслодайна роза и ориз, които през 2021 г. са с унищожени на 100% площи и имат констативен протокол за установяване на щетата.

След приключване на приема на заявления и разпределяне на бюджета по сектори в случай на наличие на остатъчен ресурс, същият ще бъде преразпределен с коефициент в съответното направление. При недостиг в рамките на определения ресурс по сектори,се прилага коефициент на редукция, с който се преизчислява размерът на помощта на всеки кандидат.

Указанията за прилагане на помощта са публикувани ТУК.