До днес, 7 октомври, винарските изби могат да кандидатстват за авансово плащане по мярка „Инвестиции в предприятия“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019 – 2023 г., след като първоначално обявения срок беше удължен с 5 дни.

Лозарите искат повече преки плащания за сектора

Промените бяха отбелязани в Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Лозарската програма. Удължаването на срока се наложи, за да може да се осигури повече време на бенефициентите да кандидатстват по мярката.

От 16 март до 10 април 2020 г. по мярка „Инвестиции в предприятия“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019 – 2023 г. С отварянето на втория прием по мярката, ДФ „Земеделие“ допълва списъка на допустимите за финансиране дейности. Освен за купуването на нови машини и съоръжения, свързани с процеса на производство и съхранение на вино, бенефициентите ще могат да кандидатстват и за строително-монтажни работи по изграждане, надстрояване, пристрояване и/или реконструкция на сгради, предназначени за производство и съхранение на вино, контрол на качеството на произведените вина и др.

Определеният бюджет за втория прием по мярката за инвестиции в предприятия за 2020 г. е в размер на над 14,3 млн. лв. (за финансова 2021 г. – над 14,7 млн. лв.; за финансова 2022 г. – над 11,5 млн.лв).

Гроздопроизводител: Събирането на зелено беше прах в очите

Запазват се изискванията максималната стойност на един проект да не надхвърля 800 000 евро. Максималният размер на общо допустимите разходи за целия период на програмата 2019-2023 г. за един кандидат да е 2 000 000 евро.

Допустимият процент на европейско финансиране по подадените проекти ще се определя в зависимост от вида на предприятията. Микро, малки и средни предприятия ще могат да получат до 50% финансиране от ЕС, големите предприятия с годишен оборот под 200 милиона евро и по-малко от 750 служители – 25%, а големите предприятия с оборот над 200 милиона евро и над 750 служители – 15%. Оставащата част от разходите ще бъде за сметка на кандидатите за предоставяне на финансова помощ.

Мярка „Инвестиции в предприятия“ се приложи за първи път като част от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор през юни 2019 г. След обработка на депозираните заявления за предоставяне на финансова помощ са сключени 43 договора на обща стойност 30 190 727,63 лв. Одобреното европейско финансиране по сключените договори е в размер на 15 095 179,17 лв.