Целевият прием за животновъди по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ отново повдигна въпроса дали е необходима екологична оценка за проекти, които са свързани със закупуване на земеделска техника.

ДФЗ: Започна приемът по подмярка 4.1

С писмо от 7 юли от Министерството на околната среда и водите потвърждават актуалността на становището си от преди 5 години. С него са запознати всички Регионални инспекции по околна среда и водите, а самият документ е публикуван онлайн ТУК.

В него е ясно разписано, че съгласно Закона за опазване на околната среда (ЗООС) оценка на въздействието върху околната среда се извършва на инвестиционни предложения за строителство, дейности и технологии, ако те могат да доведат до значително отрицателно въздействие върху околната среда. Дейностите по закупуване на земеделска техника не попадат в този обхват и затова няма основание да се изискват процедури за тези намерения. 

Дейностите по закупуване на земеделска техника не могат да бъдат отнесени и към понятията план, програма, план, проект или инвестиционно предложение, поради което не попадат също под разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие. Ето защо няма нужда и от оценка за опазване на защитените зони.

Дългоочакваният от животновъдите прием по подмярка 4.1 започна на 3 юли и продължава до 30 септември. Общият бюджет е 58 674 000 лв. Минимален размер на помощта за един кандидат е до 29 337 лв., а максималният – до 977 900 лв. Субсидията е 50 % от общия размер на допустимите разходи за проектно предложение.