Срокът за кандидатстване за авансови плащания по две мерки от лозаро-винарската програма е удължен до 25 септември тази година, стана ясно от публикувани днес промени в наредба на земеделското министерство.

Проект: Удължават срок по две мерки от лозарската програма

Промяната засяга авансовите плащания за тази година по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и по мярка „Инвестиции в предприятия“. По първата мярка срокът трябваше за изтече на 10 септември, а по втората - на 5 септември.

„Държавен вестник“ публикува днес изменения в Наредба № 6 от 2018 г. за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор (НППЛВС) за периода 2019-2023 г.

Удължаването на двата срока до 25 септември беше обяснено от зам.-министъра на земеделието Лозана Василева със стремежа да се постигне по-добро използване на средствата.

Приемите по мерките бяха в периода 28 януари-8 февруари 2019 г. по „Преструктуриране и конверсия на лозя“ и в периода 17-27 юни 2019 г. по „Инвестиции в предприятия“. 

След това са отчетени свободни средства и е взето решение да се отвори допълнителен целеви прием по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя“ за периода 19-20 август 2019 г. 

Лозана Василева: „С удължаването на сроковете до 25 септември 2019 г. ще се осигури възможност за навременно подаване на заявленията за авансово плащане от бенефициентите, сключили договор за предоставяне на финансова помощ по мерките от НППЛВС 2019-2023 г. и преструктуриране на повече площи с винени сортове лозя.“

Като резултат от промяната на наредбата зам.-министърът очаква да се постигне максимално усвояване на средствата от Европейския фонд за гарантиране в земеделието (ЕФГЗ) чрез НППЛВС и своевременно подаване на всички документи в срок от бенефициентите.

Прогнозата е, че удълженият срок ще улесни около 200 представители на лозаро-винарския сектор и ще осигури по-ефективно използване на средствата по националната програма - близо 45 млн. лв.