Десет различни Схеми за климата, околната среда и хуманното отношение към животните (т.нар. екосхеми) ще се прилагат в следващия програмен период 2023-2027. 

Биопроизводители се "давят" заради подводни камъни в Наредба 4

Екосхемите в директните плащания ще бъдат доброволни за земеделските стопани и ще заместят досегашни зелени плащания. Допълнителният финансов стимул ще се дава срещу поемането на още изисквания, които надграждат обичайната земеделска дейност върху площта. 

Една от екосхемите, заложени в Стратегическия ни план за земеделие, е Екосхемата за поддържане на биологично земеделие (земеделски площи). Подпомагането ще бъде под формата на годишно плащане на хектар земеделска земя като добавка към основното подпомагане на доходите за устойчивост в директните плащания. 

Екосхема за биоземеделие: Индикативната ставка е планирана да бъде 100 евро/ха годишно за целия период 2023-2027 г.

Задължително бенефициентите трябва да спазват изискванията на Регламент (ЕС) 2018/848 относно биологичното производство и да имат сключен договор с Контролиращо лице не по-късно от 31 декември на годината, предхождаща годината на кандидатстване.

Ангажиментите са за период от една календарна година. Земеделските площи трябва да отговарят на изискванията за допустимост за директни плащания, да са преминали периода на преход към биологично производство и да са сертифицирани като биологични. 

Планира се бюджетът по интервенцията да нараства ежегодно, но като се запазва размерът на индикативната ставка. 

По интервенцията са заложени следните бюджетни стойности, посочват от Министерството на земеделието в своя бюлетин за ОСП:

•    2023 г. – 9 673 500 евро; 
•    2024 г. – 13 462 800 евро; 
•    2025 г. – 17 697 600 евро; 
•    2026 г. – 22 757 600 евро; 
•    2027 г. – 27 822 700 евро.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg