В „Система за електронни услуги“ (СЕУ) на Държавен Фонд „Земеделие” (ДФЗ) са качени уведомителните писма за одобрение на кандидатите, подали заявления за подпомагане през Kампания 2022 по мярка 10 „Агроекология и климат“ (М10) и мярка 11 „Биологично земеделие“ (М11), с цел да поемат нов ангажимент по мерките със следните направления: 

- „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност (ВПС-1), М10 одобрени са 526 кандидата;
- „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“, М10 одобрени са 1 467 кандидата;
- „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове, важни за селското стопанство“, М10 одобрени са 570 кандидата;
- „Контрол на почвената ерозия“, М10 одобрени са 540 кандидата;
- „Традиционни практики за сезонна паша на животните (пасторализъм)“, М10 одобрени са 144 кандидата;
- „Биологично пчеларство“, М11 одобрени са 205 кандидата;
- „Биологично животновъдство“, М11 одобрени са 9 кандидата;
 - „Биологично растениевъдство“, М11 одобрени са 970 кандидата.

Писмата са достъпни в индивидуалния профил на кандидата в СЕУ, от основното меню „Администрация“ – секция ”Справки” - „Уведомителни писма“, с възможност за „Сваляне на файл“ - https://seu.dfz.bg.

За периода от 18 часа на 23 декември 2022 г. до 9 януари 2023 г., поради предстоящото временно спиране на работата на СЕУ, всички одобрени кандидати може да получат писмата си на място в областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ по адрес на регистрация (за юридическо лице и едноличен търговец) или постоянен адрес (за физическо лице) в работните дни, напомнят от пресофиса на Фонда.