Правителството определи органите, отговорни за управлението, контрола, координацията и одита на европейските структурни и инвестиционни фондове и другите инструменти и инициативи на Европейския съюз за новия програмен период 2014-2020 г., съобщава правителствената пресслужба.

 

Функциите на управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. ще изпълнява дирекция „Развитие на селските райони” на Министерството на земеделието и храните (МЗХ). Сертифициращ орган за Програмата за морско дело и рибарство ще бъде звеното „Сертификация на разходите по Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” в ДФ „Земеделие” (ДФЗ).

 

Одитен орган е ИА „Одит на средствата от ЕС”. Функциите на Централно координационно звено за европейските структурни и инвестиционни фондове се изпълняват от дирекциите „Програмиране на средствата от ЕС”, „Мониторинг на средствата от ЕС” и „Информация и системи за управление на средствата от ЕС” в администрацията на МС. Централен информационен офис и Централен информационен и координационен офис ще бъде дирекция „Информация и системи за управление на средствата от ЕС” в АМС.

 

С приемането на правителственото решение се осигурява основание за стартиране на процеса по разработване на системите за управление и контрол на следващия програмен период най-вече в структурите, които ще подлежат на оценка на съответствието с критериите за определяне на управляващи и сертифициращи органи съгласно изискванията на приложимите европейски актове. За тези структури се предвижда възможност за временно изпълнение на съответните функции до окончателното им определяне.

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!