За улеснение на земеделските производители Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) разработи видео с указания как се генерират възражения срещу проекта на слой „Физически блокове“ за Кампания 2023. 

 

Разясненията се отнасят и за площите, определени като подходящи за косене, съгласно разпоредбите на националното законодателство. Видеото с инструкциите е публикувано в YouTube канала на ДФЗ. 

Заповедта на министъра на земеделието за одобряване на проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и площи по чл. 8, ал. 1, т. 2, буква "з" от Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване е публикувана на 5 февруари.

Справките се извършват в Система за електронни услуги (СЕУ) на ДФЗ. При несъгласие с посочените данни, кандидатите могат да въведат възраженията си през своя индивидуален профил в СЕУ. 

Документите се подават до 16 февруари 2024 г. по образец, генериран в Системата, до министъра на земеделието и храните чрез областните служби „Земеделие“ към Министерството на земеделието. 

Препоръчително е всички стопани да извършат справка, като при затруднение в проверката или при подаване на възраженията, могат да се обърнат за съдействие към областните дирекции и общинските служби по земеделие към МЗХ.

След разглеждането на всички постъпили възражения ще бъдат подготвени и окончателните специализирани слоеве „Физически блокове” и Постоянно затревени площи, които се поддържат чрез косене.