Областна дирекция "Земеделие" София град открива процедура за провеждане на търг (втора тръжна сесия) с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни земеделски земи от Държавния поземлен фонд с НТП "пасища, мери и ливади". 
 
Търгът ще се проведе само за собственици на пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за срок от една стопанска година - 2015/2016г.
    
Търгът ще се проведе на 23 февруару 2016г. от 10:00 часа в сградата на ОД "Земеделие" - София град, бул. Витоша №148 (бл.69).
    
Срокът за получаване и подаване на тръжна документация е от 22 януари 2016 г. до 22 февруари 2016 г. вкл. в ОД "Земеделие" - София град.