Плащането по мерките Covid 1, Covid 2 и Covid 3 е еднократно. Това означава, че земеделски производители или малки и средни предприятия, които са се възползвали и са получили подпомагане по първите приеми през 2020 г., са недопустими за последващо подпомагане, научи Агри.БГ.

Близо 887 млн. евро ще се дават по втори стълб за две години

По време на последното заседание на Комитета по наблюдение на ПРСР бяха приети промените в изискванията за допустимост на кандидатите по подмярка 21.1 „Изключителна и временна подкрепа за земеделски стопани Covid 1”.  

Земеделското министерство само загатна за промените, съобщавайки чрез пресофиса си, че с новите изисквания “се дава възможност на земеделски стопани, които не са били допустими в рамките на проведения през 2020 г. прием, да кандидатстват по предстоящия допълнителен такъв”. От прессъобщението обаче не става ясно, че фермери, малки или средни предприятия, които вече са получили финансиране - няма да бъдат допустими за последваща помощ по бъдещите приеми по Covid мерките. 

Старото изискване задължаваше земеделските стопани да са кандидатствали за подпомагане по схемите и мерките и директни плащания през Кампания 2019 и Кампания 2020. С новото изискване, допустими кандидати по мярката ще бъдат земеделски стопани, които са кандидатствали за подпомагане по схемите за директни плащания само през Кампания 2020. 

Изменението идва от регламента на ЕК, който поставя законодателни рамки за допустимите бенефициенти. На запитване на МЗХГ, Комисията потвърждава, че е възможно отварянето на втори прием по подмерките, но само и единствено за бенефициенти, които не са успели да кандидатстват в предходните приеми по подмерките от мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от ПРСР 2014-2020 г.

На Комитета по наблюдение стана ясно още, че в момента се прави вътрешно преразпределение на бюджета на мярка 21. Свободният финансов ресурс от подмярка 21.3, която касае малки и средни предприятия се прехвърля към бюджета на подмярка 21.1. Целта е през тази година да се отвори нов прием именно по нея.

Измененията в мярка 21 силно напрегнаха браншовите асоциации, участващи в Комитета по наблюдение. Много от тях дори възразиха срещу приемането им. 

Агри.БГ продължава да следи темата.