Страната ни ще разполага с близо 887 млн. евро по ПРСР за 2021 и 2022 г., стана ясно след онлайн заседание на Комитета по наблюдение.

Приемите по ПРСР идват с нови критерии

Около 685 млн. евро ще бъдат използвани чрез инвестиционните и компенсаторни мерки по Програмата в подкрепа на земеделските стопани. 

Българското земеделие получи и допълнителни 202 млн. евро чрез инструмента „Следващо поколение ЕС”, който е част от Плана за възстановяване на ЕС от COVID-19.

На заседанието бе решено да се пренасочат допълнително близо 31 млн. евро по мярка 19 „Подкрепа за местно развитие по LEADER“ (ВОМР – водено от общностите местно развитие). Те ще бъдат разпределени както за подготвителни дейности в рамките на подхода, така и по стратегии на одобрените вече Местни инициативни групи, които ще продължат своята дейност в следващите няколко години. 

Бяха изменени и изискванията за допустимост на кандидатите по подмярка 21.1 „Изключителна и временна подкрепа за земеделски стопани Covid 1”.  Земеделското министерство дава възможност на стопани, които не са били допустими по първия прием през 2020 г., да кандидатстват по допълнителен. Той ще бъде обявен през следващите месеци.