Държавен вестник обнародва в днешния си брой променения Закон за ветеринарномедицинската дейност (ЗВМД).
 
Програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози ще се приема за период от 3 години напред. Така дейностите по Програмата ще могат да се планират и провеждат в оптималните срокове според ветеринарния календар. Финансирането на мерките и дейностите по профилактиката ще се осъществява както и досега под формата на държавна помощ от Държавен фонд "Земеделие“. 
[news]
Ще се създадат постоянни екипи от ветеринарни лекари от системата на Българска агенция по безопасност на храните, които да потвърждават или отхвърлят възникнало съмнение за болести, за които има риск от бързо и масово разпространение или водят до причиняване на значителни икономически загуби. От своя страна собствениците на животни и ползвателите на животновъдни обекти трябва да уведомяват незабавно ветеринарния лекар, обслужващ животновъдния обект, както и официалния ветеринарен лекар при влошаване на общото състояние на животните. Значително се увеличават санкциите за неспазване на ветеринарномедицинското законодателството.
 
Промените в Закона въвеждат забрана за отглеждане на животни, на които не са извършени мероприятията по програмата за профилактика, както и пускането на животни извън животновъдния обект и местата за отглеждане без придружител. Животните, за които не са спазени забраните на закона, включително изискванията за идентификация, задължителните мерки за надзор и профилактика и установен здравен статус ще бъдат конфискувани. Отнетите животни, в зависимост от вида на нарушението и степента на риска, ще се унищожават. При наличието на гаранции за здравния им статус те ще се предават безвъзмездно на организации за хранително банкиране или на институции, предоставящи социални услуги. 
 
Вече не само собствениците, но и ползвателите на обекти за обезвреждане и съхранение на странични животински продукти могат да получават средства за извършваните от тях дейности по събиране, транспортиране, обезвреждане и съхранение на страничните животински продукти. При необходимост, обезвреждането на странични животински и производни от тях продукти да могат да бъдат извършвани и в стационарни и мобилни инсталации за изгаряне и съвместно изгаряне. 
 
Регистрираните ветеринарни лекари най-малко веднъж на 2 месеца ще извършват клинични прегледи и проверка на официалната идентификация на животните в животновъдните обекти, с които имат договори за обслужване.
 
Актуализирането на информацията в Интегрираната информационна система на БАБХ ще става в рамките на 48 часа от настъпването на дадено събитие. Освен това, регистрираните ветеринарни лекари ще трябва да сключват договори за изпълнение на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози и със съответната Областна дирекция по безопасност на храните, на чиято територия ще извършват дейностите.
 
С новите правила се регламентира възможността дейности по обезвреждане на странични животински и производни от тях продукти да могат при необходимост да бъдат извършвани и в стационарни и мобилни инсталации за изгаряне и съвместно изгаряне. 
 
Въвежда се и регистрационен режим за операторите, които търгуват със странични животински продукти и продукти, получени от тях, без да ги съхраняват.