Народното събрание прие на първо четене промени в Закона за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз. Промените са във връзка с покриване на измененията на европейското законодателство, уреждащо Общите организации на пазарите на земеделски продукти.

По отношение на биологичното производство се въвежда задължение биологично произведените продукти и храни да се предлагат на отделно обособени места или на места, обозначени със съответното лого. Съхранението на биопродукти също трябва да бъде на специално означено място, предаде Фокус.

Интервенционното изкупуване на земеделски продукти ще се извършва посредством изкупуване на фиксирана цена или чрез провеждане на тръжни процедури. Офертите и тръжните предложения ще се подават в регионалните структури на Разплащателната агенция.

Отпада възможността оферти за изкупуване на кланични трупове и разфасовки да подават лица с наети кланици или складове.

По отношение организацията на пазара на пресни плодове и зеленчуци се прецизират текстовете, регламентиращи признаването на организации на производители и реда за одобряване плановете за признаване, и на оперативните програми на тези организации.

Относно пазара на кравето мляко се въвежда изискване при неговото изкупуване одобрените изкупвачи да използват специализирани транспортни средства, регистрирани по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност. Отпада и необходимостта от учредяването и съответно от ежегодното подновяване на банкова гаранция от изкупвачите на сурово краве мляко.

Относно организацията на пазара на месо и яйца се предвижда в Министерството на земеделието и храните да се поддържа регистър на кланиците, извършващи задължителна класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце.

Със законопроекта се регламентира реда за участие на учебни заведения в схемите за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти на учениците, както и се създава основание за прилагане на схема за подпомагане на пчеларството, въз основа на 3-годишна Национална програма по пчеларство. Също така се прецизират част от текстовете по отношение на контрола при провеждане на пазарните мерки и на мерките за държавно подпомагане.
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!