Размерът на рентното плащане се договаря единствено и само в пари. Това е едно от изискванията в проекта за бъдещия Закон за земеделските земи, подготвен от Министерството на земеделието.

Искат младите фермери да получават земеделски земи от ДПФ

Авторите на проекта предвиждат, че след като рентата е уговорена в пари, изплащането й може да стане и в натура със земеделски продукти, или смесено – в пари и в продукция.

Рентата трябва да се плаща на собственика всяка година, ако в договора за ползване на земеделската земя не е предвидено това да става по-често. Сумата е дължима от арендатора в първия ден след изтичането на съответната стопанска година. 

„Вземането за рентно плащане се погасява с изтичането на 10-годишен давностен срок“, предвижда законът.  

Когато договорът за ползване на земеделска земя е сключен между фирми, давностният срок е значително по-кратък – 3 години.

Подписите под договорите за ползване на земеделски земи ще трябва да бъдат нотариално заверени. Таксата за това удостоверяване е фиксирана в проекта на 10 лв. - независимо от материалния интерес или изразходваното време.

Максималният срок на действие на договор за ползване на земеделски земи е определен на 10 години, като само за трайните насаждения може да бъде до 30-годишен.

Със закона най-накрая ще се реши и проблема с комасацията и комасирането на имотите. Според проектозакона собствениците на земеделски имоти могат да ги уедряват чрез одобрени от министъра на земеделието планове за уедряване. Планът за уедряване може да включва изграждане на съоръжения за напояване или предпазване от вредното въздействие на водите, за борба с ерозията на почвите или други устройствени нужди, свързани с ползване на земеделските земи по предназначение и опазване на околната среда.


Собствеността върху уедрените поземлени имоти се придобива от влизане в сила на решението на общинската служба по земеделие, което, придружено със скица, удостоверява правото на собственост и има силата на нотариален акт. Договорите за наем или за аренда на имоти, включени в плана за уедряване, се прекратяват с влизане в сила на решението за уедрените имоти след изтичане на съответната стопанска година, освен когато със споразумението за уедряване е уговорено друго.

Целият текст на проекта на нов Закон за земеделските земи и мотивите към него са публикувани на сайта на аграрното министерство за обществено обсъждане, което ще продължи до 5 декември тази година.