Нови условия за търговията, преопаковането, съхранението и употребата на продукти за растителна защита (ПРЗ) предлага в проектонаредба Министерството на земеделието, храните и горите. Мотивите са, че действащата към момента Наредба 104 от 2006 г. не отразява съвременните изисквания.

Овощар съветва как младите дръвчета да се пазят от студ и гризачи

Измененията засягат лицата, осъществяващи дейностите по търговия, преопаковане, съхранение и употреба на ПРЗ и обектите, в които се извършват, документацията, свързана с тези дейности и растенията и растителните продукти при първичното им производство, върху които са употребени препаратите. Контролът продължава да се осъществява от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) чрез планови и внезапни проверки.

Определен е контролът върху въздушното пръскане и условията, при които е издадено разрешителното.

Физическите проверки на място по време на въздушно пръскане се извършват в мястото на приготвяне на работния разтвор и в мястото на зареждането му в резервоара на системата за пръскане на въздухоплавателното средство, пише в чл. 21 ал. 3 на проектонаредбата.

Вземането и доставянето на контролни проби в лаборатории ще става по строго определен ред. Заложено е и второ експертно становище, както и контролна експертиза. 

В мотивите на акта се уточнява, че взетите проби за целите на официалния контрол се изпитват в официални лаборатории, които отговарят на изискванията на чл. 51 от Закона за управление на агрохранителната верига (ЗУАХВ).

„Очаквани резултати от прилагането на новата наредба е, посредством изпълнението на регламентираните условия и ред за извършване на контрол на различни дейности, свързани с ПРЗ, повишаване нивото на контрол върху търговията, преопаковането, съхранението, употребата и предоставянето на специализирани растителнозащитни услуги на продуктите за растителна защита, и осигуряване на висока степен на защита на здравето на хората и животните и опазване на околната среда, пишат вносителите на измененията.

Проект на Наредба за условията и реда за контрол върху търговията, преопаковането, съхранението и употребата на продукти за растителна защита е публикуван за обществени консултации със срок за предложения и становища 30 дни, до 30.12.2020 г.