Три инвестиционни проекта за модернизиране или създаване на животновъдни стопанства в Пловдивско присъстват в ноемврийския списък с решения за необходимост от ОВОС, издадени от РИОСВ – Пловдив. Някой от заявените дейности са впечатляващи и доста амбициозни.

Слушайте в AgriПодкаст: Ще оправим ли БАБХ, ако я пратим на Луната?

Първото инвестиционно предложение е за изграждане на селскостопанска сграда за отглеждане на 20 елитни коня в село Войнягово и е най-семплото. Площта на поземления имот е 3280 кв. м. Конската тор фермерът ще използва за наторяване на собствените си ниви. За заустяването на битовите отпадни води се предвижда изграждане на водоплътна изгребна яма.

Следващият проект е „Изграждане на нов обект: Стопанска постройка за отглеждане на овце и агнета”, който ще се реализира в местност на град Куклен, в имот с площ 5 506 дка. Новопостроената сградата ще бъде с площ 500 кв. м. – помещение за отглеждане, родилно, склад за фураж, битови помещения за персонала. Общо 250 животни ще се отглеждат свободно в стопанството - 100 овце и 150 агнета. В офцефермата няма да има клане на животни, но са предвидени трупосъбирателни контейнери за съхранение до издането на специализиран екарисажен камион.

Най-мащабен е третото инвестиционно предложение: „Модернизация на животновъден комплекс за отглеждане на кози, състояща се в закупуване на технологично оборудване и земеделска техника за отглеждане на животните, изграждане на инсталация за производство на зелени фуражи и на автономна фотоволтаична централа за собствени нужди, с инсталирана мощност до 30kWp и обособяване на мини мандра за производство на козе сирене” в село Цалапица. 

С модернизацията си козефермата ще постигне абсолютно затворен цикъл на производство и кръгова икономика. В нея ще се отглеждат 400 животни, а в мини мандрата ще се преработват дневно до 1000 литра сурово мляко. Предвидено е закупуване на: доилна зала за животни и софтуер, хранителна лента за животните, фуражораздаващо ремарке, хладилен танк, изкуствена майка за хранене на новородени животни и други. Модерната ферма ще е оборудвана с видеонаблюдение и сигнално охранителна техника.

Инсталацията за производство на зелени фуражи ще осигурява 50% от необходимото количество зелена храна според плановете, а разходите за електроенергия рязко ще намалеят заради изграждането на фотоволтаична централа с площ 756 кв. м.

Млякото ще постъпва за преработка, след като е издоено, филтрирано и охладено. Ще се съхранява в хладилен танк в съседно помещение с директна връзка към мини мандрата. Не се предвижда преработка на млека от външни производители.

И трите инвестиционни предложения няма да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и популации на видове по Закона за биологичното разнообразие, констатират от МОСВ.