До 15 март 2024 г. е удължен срокът за прием на документи по стратегията на Местната инициативна група „Тервел-Крушари“. Кандидатите могат да подават проектни предложения по подмерките  4.1. „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ и 6.4. "Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, съобщиха от ОИЦ – Добрич. 

Задължително изискване по двете процедури е кандидатите да имат постоянен адрес или седалище и адрес на управление в двете добруджански общини Тервел и Крушари. Освен това дейностите по подадените проекти също трябва да се осъществят на тези територии. 
Бюджетът по подмяркта 4.1 на Местната инициативна група е 77 000 лв. Той е насочен към подпомогне развитието на наличните материални мощности в стопанствата, въвеждане на нови технологии и модернизация на производството, привеждане към стандартите на Европейския съюз и подобряване на условията в земеделските стопанства.

С проектни предложения могат да кандидатстват земеделски стопани, физически или юридически лица,  регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите, които са микро, малки или средни предприятия, и стопанството им не е по-малко от левовата равностойност на 8 000 евро, измерено в стандартен производствен обем. 

Минималният праг на безвъзмездната финансова помощ за едно проектно предложение е 2 000 лв., а максималния  77 000 лв., като процентът на съфинансиране е от 40% до 60% от общите допустими разходи по проекта. 

По подмярка 6.4 за подкрепа на неземеделски дейности могат да кандидатстват земеделски стопани или микро предприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон или Закона за кооперациите. Допустими кандидати са и физическите лица, регистрирани по Закона за занаятите. 

Ще се подкрепят проекти насочени към инвестиции в производство и/или продажба на неземеделски продукти, развитие на услуги във всички сектори - образователни, счетоводни, одиторски и здравни услуги, грижи за възрастни хора или хора с увреждания и др., обновяване на туристически обекти и развитие, популяризиране и рекламиране на  туристически услуги.

Бюджетът на процедурата е 30 000 лв., като размерът на финансиране е от 1 400 лв. до 30 000 лв., а подпомагането е до 70 % от общия размер на допустимите разходи. За проекти, включващи дейности за развитие на туризъм финансовата помощ е до 5 % от общите допустими разходи.

Документите се подават по електронен път чрез попълване и подаване на уеб базиран формуляр, с квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ в системата ИСУН 2020, на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.