Наредба № 3 от 10.03.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции, е официално публикувана в брой 23 на Държавен вестник, от 14.3.2023 г.

ГласувайтеОчаквате ли трудности при кандидатстването по Кампания 2023 за директни плащания?

Нейното обществено обсъждане бе до 27 февруари. Във времето ви запознахме с някои от входираните становища - на Асоциация за развъждане на месодайни говеда в България, пет животновъдни организации, Националния съюз на градинарите в България

Някои техни предложения са взети предвид във финалния вариант на наредбата. Ето част от корекциите, а с пълния текст на нормативния акт може да се запознаете ТУК.

Обвързано подпомагане за животни

 

Животните трябва да са вписани в регистрите по чл. 18, ал. 6, т. 2 от Закона за животновъдството не по-късно от последния ден за подаване на заявления за подпомагане.

Обвързано подпомагане за плодове

 

Кандидатът за подпомагане предоставя документ, доказващ, че насаждението е в период на плододаване, издаден от агроном.

Обвързано подпомагане за плодови насаждения до встъпването им в плододаване

 

За заявените площи се представят, през първата година на кандидатстване, документи за закупен сертифициран и/или стандартен посадъчен материал, когато насажденията са създадени след влизане в сила на настоящата наредба.

Обвързано подпомагане за зеленчуци и за оранжерийно производство

 

За заявените площи се представят документи за закупени сертифицирани и/или стандартни семена и/или посадъчен материал, освен когато земеделският стопанин произвежда стандартен посевен и/или посадъчен материал за собствени нужди, чието качество е удостоверил с издаден от него фирмен документ по чл. 36, ал. 2 или по чл. 40, ал. 2 от Закона за посевния и посадъчния материал.

Екосхема за биологично земеделие (селскостопански животни)

 

Кандидатите следва да стопанисват по биологичен начин пасищна площ и/или площи с фуражни култури при съотношение в размер от 0,15 до 1 ЖЕ/ха. Размерът на помощта се определя на хектар пасищна площ и/или площи с фуражни култури по ал. 1, т. 3, за толкова хектара, за колкото отглеждат от 0,15 до 1 животинска единица на хектар.  

Екосхема за запазване и възстановяване на почвения потенциал – насърчаване на зелено торене и органично наторяване

 

Земеделските стопани, които сами са произвели органичните подобрители, вместо разходооправдателни документи следва да:

1. представят становище от съответната областна дирекция по безопасност на храните за завършен процес по аеробно или анаеробно третиране на оборски тор, или 

2.    представят доказателства за лицензирана площадка за третиране на отпадъци със съответните кодове, а когато площадката е на друго лице - и протоколи за произведена продукция, идентична на вложената, или 
3.    представят доказателства за наличието на растителни остатъци след термична обработка, или 
4.    са регистрирани по чл. 229 от ЗВД. 

Екосхема за поддържане и подобряване на биоразнообразието в горски екосистеми

 

Кандидатите за подпомагане не представят документи за закупени сертифицирани и стандартни семена.

Екосхема за разнообразяване на отглежданите култури

 

Разходооправдателните документи трябва да бъдат издадени в периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември на годината на кандидатстване.

Условия за допустимост на земеделските площи по интервенции за подпомагане на площ 

 

В чл. 53 и 54 от проектонаредбата отпадат следните текстове:

Постоянно затревените площи са допустими за подпомагане, когато на тях следите от паша или косене са разпознаваеми през цялата календарна година.

Постоянно затревените площи са допустими за подпомагане и когато върху тях има мозаечно разположени храсти, годни за паша, скали и други трайно неподходящи за подпомагане площи с единична площ под 100 кв.метра, които заемат не повече от 10% от общата площ.

Временно неподходящи за подпомагане са земеделските площи или части от тях, за които в календарната година се установи, че са опожарени, освен когато: 

 а) е извършено по фитосанитарни причини, което е доказано с документ, издаден от БАБХ, след предварително уведомление на ДФЗ; 
 б) е доказано от орган за пожарната и аварийната безопасност, че източникът на пожара е извън заявения за подпомагане парцел или пожарът е възникнал от действието на природно явление (мълния или топлинно самозапалване); 
 в) когато в административно или съдебно производство е установен извършител на палежа - трето лице.

Проверките на място се обявяват чрез СЕУ, при условие че това не е в разрез с тяхната цел или ефективност. Обявяването е в срок от 2 до 14 дни преди извършването на проверката.

Подаването на заявление за подпомагане след крайната дата за такова подаване, води до намаление от 1% за всеки работен ден на сумата, на която кандидатът за подпомагане би имал право, но не повече от 10%.  

Ако за дадена година кандидат за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ или за животни не декларира всички земеделски парцели, които стопанисва, и разликата между площта, декларирана в заявлението за подпомагане, и площта на недекларираните парцели е над 3% и над 2 ха, размерът на директните плащания по интервенциите за подпомагане за площ, дължим на съответния кандидат за съответната година, се намалява с 1%. 

Променени са минималните разходни норми на семена и посадъчен материал за единица площ на ха, както и допустимите количества фуражно мляко: