Фермерите и всички останали заинтересовани страни имат на разположение седмица, за да подадат своето предложение или възражение във връзка с проекта на насоките за кандидатстване по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР. Крайната дата е 29 март, а индикативната дата за отваряне на приема е 2 април.

Подмярка 4.1 отваря на 2 април?

На сайтовете на ИСУН и Министерството на земеделието са публикувани всички необходими декларации, бизнес план, калкулатор за земеделска техника, таблица и инструкции за изчисление на СПО, условия за изпълнение, за кандидатстване и всичко останало.

Агри.БГ вече ви запозна с допустимите кандидати, финансовите параметри и инвестициите с приоритет. Сега ви представяме и самата таблица за точкуване на проектните предложения според критериите за оценка.

Приоритет

Критерии

Критерии за оценка

Минимално изискване

Максимален брой точки

 

1

Чувствителни сектори

1

"Плодове и зеленчуци", и/или сектор "Животновъдство", и/или сектор "Етеричномаслени и медицински култури"

Над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са изцяло насочени към тези сектори

20

 

2

Проекти с интегриран подход

2.1

Групи/организации на производители на селскостопански продукти

*

20

 

2.2

Кандидати, които не са одобрени за подпомагане по подмярка 4.1 от ПРСР 2014-2020

*

5

 

2.3

Кандидати до 40 години включително

*

5

 

2.4

Средноаритметичният размер на оперативната печалба на кандидата от последните три години е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение

Средноаритметичният размер на оперативната печалба, умножен по:

· „5“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 10 точки;

· „6“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 9 точки;

· „7“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 8 точки;

· „8“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 7 точки;

· „9“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 6 точки;

· „10“ е по-голям от общата стойност на разходите по проектното предложение, по процедурата – 5 точки

10

 

3

Проекти за устойчива заетост

3

Проектни предложения, които запазват заетостта в стопанствата

След изплащане на финансовата помощ е поет ангажимент за поддържане на средносписъчния брой на персонала в стопанството, установен за годината, предхождаща подаването на проектното предложение

5

 

4

Устойчиво и цифрово икономическо възстановяване

4.1

Производство на биологични продукти

Всички инвестиционни разходи в проектното предложение са свързани с производство на биосертифицирани продукти

10

 

4.2

Напояване на селскостопански култури в стопанството

Най-малко 35 % от допустимите разходи са свързани с инвестиции в напоителни системи - водовземни съоръжения, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода, както и закупуване на техническо оборудване за тяхната експлоатация, включително нови тръбопроводи, системи за капково напояване, инсталации за дъждуване, помпени станции, техники/съоръжения за съхраняване/опазване на водата и за които е осигурено /за съществуващи системи/ или ще бъде осигурено /за нови системи/ използването на вода от клон на Напоителни системи.

15

 

Най-малко 35 % от допустимите разходи са свързани с инвестиции в напоителни системи - водовземни съоръжения, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода, както и закупуване на техническо оборудване за тяхната експлоатация, включително нови тръбопроводи, системи за капково напояване, инсталации за дъждуване, помпени станции, техники/съоръжения за съхраняване/опазване на водата

10

 

4.3

Опазване на компонентите на околната среда, включително ВЕИ

Най-малко 15 % от допустимите разходи са свързани с инвестиции, които осигуряват опазване на компонентите на околната среда, включително ВЕИ

10

 

4.4.

Инвестиции в иновативни производствени технологии, цифрови технологии за производство и организация в селското стопанство, автоматизиране на работните процеси, включително подходи, приложени чрез Европейското партньорство за иновации

Най-малко 30 % от допустимите разходи по са свързани с инвестиции в иновативни за стопанството технологии

15

 

5

Райони с природни и други ограничения

5

Стопанства в необлагодетелствани райони с природни и други ограничения и/или в места по Натура 2000

Най-малко 70% от обработваемите площи на земеделското стопанство и/или животновъден/и обект/и са разположени на територията на необлагодетелствани райони с природни и други ограничения и/или в места по Натура 2000

5