„Постигнатото споразумение изпраща силен сигнал към европейските граждани по отношение на Общата селскостопанска политика за периода 2014-2020 г. Европейските институции дадоха рамката за една истински гъвкава, ефикасна и зелена ОСП, която да бъде постигната чрез постоянен диалог със земеделските производители в страните членки, включително и при определянето на националните приоритети“, коментира българският евродепутат Мария Габриел от ГЕРБ/ЕНП, член на Комисията по земеделие на ЕП.

Както Фермер.БГ вече съобщи Комисията по земеделие и развитие на селските райони (AGRI) гласува резултатите от преговорите между Европейския парламент, Европейската комисия и Съвета по Общата селскостопанска политика за периода 2014 – 2020 г.
[news]
На неформална среща през миналата седмица, преговорните екипи на трите институции успяха да постигнат политическо споразумение по последните точки от новата Обща селскостопанска политика, свързани с Многогодишната финансова рамка.

Трите институции се договориха за по-голяма гъвкавост между стълбовете на ОСП. По този начин страните членки ще имат възможност да прехвърлят 15% от директните плащания към програмите за селските райони, както и 15% от средствата за развитие на селските райони към директните плащания. Мария Габриел подчерта важния момент, че страни като България, Естония, Финландия, Латвия, Литва, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Испания, Швеция и Обединеното кралство ще могат да прехвърлят до 25% от средствата за развитие  на селските райони към директните плащания.

Що се отнася до процентите на съфинансиране за развитието на селските райони, по време на преговорите беше прието искането на Парламента да се увеличат средствата за по-слабо развитите региони, най-отдалечените райони и малките острови в Егейско море до 85%.

Във връзка с налагането на таван на директните плащания беше договорено той да бъде минимум 5% за суми над 150 000 евро с възможност за дерогация.

За да има по-голяма справедливост по отношение на външната конвергенция, националните пакети за преки плащания за всяка държава членка ще бъдат постепенно адаптирани, така че пакетът на държавите, където средният размер на плащанията в момента е под 90% от средната стойност за ЕС, постепенно ще бъде увеличен с 1/3 от разликата между настоящата стойност и 90% от средната стойност за ЕС., информира евродепутатът Мария Габриел.  

Припомняме, че в края на юни Европейският парламент, Европейската комисия и Съветът постигнаха политическо споразумение по повечето моменти, свързани с четирите регламента на Общата селскостопанска политика – директните плащания, развитието на селските райони, общата организация на пазара и финансирането, мониторинга и управлението на ОСП. Предвид продължаващите тогава дебати по Многогодишната финансова рамка преговорите по някои точки, свързани с финансирането и преразпределението на средства бяха отложени.
 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!