8 приема по различни мерки са предвидени да стартират през първото полугодие на 2020 година. Това става ясно от индикативния график на ресорното ведомство за Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), който предстои да се гласува на 15 януари на заседание на Комитета по наблюдение на ПРСР.

Проект на Индикативна годишна работна програма на ПРСР 2014 – 2020 за 2020 календарна година

През януари 2020 г. е предвиден да стартира прием по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ (ТПП). В индикативния график е записано, че приемът следва да продължи до месец март 2020 г. Заложеният бюджет е 6 млн. евро и то строго насочен. Бюджетът ще се разходва от малки животновъдни стопанства, които отглеждат свине, овце, кози или птици. Помощта за един проект ще бъде левовата равностойност на 15 хил. евро, като целта е развитие на стопанствата.

След това - в периода от март до април, по индикативни данни, трябва да стартира прием по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, отново с целеви прием за земеделски стопани в сектор „Животновъдство“ – основно за модернизиране на активите във фермите. Бюджетът ще бъде фиксиран след одобрението от Брюксел на шестото изменение на ПРСР. 

През месец април е предвиден да се отвори прием по друга важна подмярка - 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства". По подмярката ще могат да кандидатстват земеделски стопани, които имат икономически размер на стопанството от 6 000 до 7 999 евро СПО. Процентът на съфинансиране по подмярката е 60-80%, като общият бюджет е в размер на 5 млн. евро. Таванът на помощта там е до 25 хил. евро за проект.

Оттук нататък, до края на годината, са заложени да стартират още 5 приема.

По индикативни данни, през юни, ще стартира прием по подмярка 8.1. „Залесяване и поддръжка“, която е с бюджет от 8 560 000 евро. Приемът трябва да продължи до септември 2020 г. Субсидията ще се отпуска на физически и юридически лица и местни поделения на вероизповеданията, собственици на земеделски и неземеделски земи, за общини, собственици/стопанисващи земеделски и неземеделски земи, а също и юридически лица - частноправни субекти, стопанисващи земеделски и неземеделски земи, в това число и държавните горски предприятия, управляващи земеделски и неземеделски земи.

През месец август трябва да стартира прием по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“, с които ще се субсидират проекти за подготвителни дейности и на проекти за съвместни дейности, насочени към разработване и въвеждане в практиката на продукти, услуги, иновации и др. в селските райони, комбинирайки разнообразните възможности на селските райони и развитие на селски райони с добавена стойност; за създаване на европейска идентичност в допълнение към местните, регионални и национални традиции. Бюджетът по тази подмярка е левовата равностойност на 4 477 401 евро. Относно финансирането:


- за подготвителна помощ ще се отпускат суми до левовата равностойност на 10 000 евро за проекти за вътрешнотериториално сътрудничество и на 25 000 евро за проекти за транснационално сътрудничество.

 - за изпълнение на проекти за сътрудничество ще се отпускат суми до левовата равностойност на 100 000 евро за транснационално сътрудничество и на 50 000 евро за вътрешнотериториално сътрудничество.

През септември 2020 г. се планира да стартира прием по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, където ще се подпомагат малки пилотни проекти на МИГ, преминали оценка за административно съответствие и допустимост по реда на Наредба № 22 от 2015 г. Бюджетът е в размер на 647 544 евро и ще се разпределя в три направления. Приемът ще продължи до декември 2020 г.

През октомври са планирани да стартират два приема - по подмярка 1.2 „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“. Другият е по подмярка 2.2 „Създаване на консултантски услуги“, където бенефициент е Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ).

Какво се случва с мярка 5?

Още от 2019 г. се говори за отварянето на тематичната мярка 5, с която ще се подпомагат дейности, които се отнасят за епизоотии, възникнали след 1 януари 2018 г. В индикативния график обаче подобен прием не е добавен. Въпреки това отварянето на прием по подмярка 5.1 ще бъде обсъден на 15 януари на заседанието на Комитета по наблюдение на ПРСР.

Какво знаем към момента за помощта? Предвижда се мярка 5 да бъде с бюджет от 31, 47 млн. евро, като редствата са осигурени в резултат на прехвърляне на средства от нестартирали мерки на ПРСР 2014-2020, в рамките на одобреното от КН 6-то изменение на Програмата. 

Мярка 5 ще се прилага в две подмерки - подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ и подмярка 5.2 „Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“.


Според индикативна годишна работна програма на ПРСР 2014-2020 за календарната 2019 г., приемите трябваше да бъдат в следния ред:
- декември 2019 г.- прием по подмярка 5.1 с бюджет от около 23 млн. евро и 2 месеца продължителност;
- май 2020 г.- прием по подмярка 5.2 с продължителност също 2 месеца.

Това обаче не се случи. Предстои да видим кога ще бъдат отворени приемите.