Кога Европейската комисия (ЕК) ще спира плащанията към държавите членки? Това беше един от въпросите, дискутиран по време на работна група по финансови селскостопански въпроси.
 
 
По време на форума бяха дискутирани разпоредбите, определящи спирането на плащанията и намаленията за държавите членки от проекта на нов Хоризонтален регламент. Тогава ЕК представи логиката, стояща зад предвидените разпоредби, които не са насочени към земеделските стопани, а засягат информацията, която представят държавите членки до ЕК, във връзка с изпълнението на стратегическите планове, разходите по тях и системите за управление. 
 
У нас са актуални дискусиите дали сме закъсняли с изготвянето на стратегическия си план или не. Преди дни стана ясно, че работата по него най-накрая ще започне. Експертите на ресорното ведомство започват със заданието за изготвяне на SWOT анализ, чрез който ще се стигне до създаването и на стратегическия план на България.
 
„С анализа ще изведем цели и приоритети на новия стратегически план, който трябва да подготвим. В този SWOT анализ ние разглеждаме всеки един бранш подробно, за да видим къде са диспропорциите и какви цели да заложим, по какъв начин, с какво финансиране“, обясни министър Румен Порожанов преди дни.
 
[news]
Той каза, че това трябва да се случи следващата година, като сега ще се работи по заданието за дългочакания от всички в сектора анализ, което по думите на министъра, ще става и с участието на бранша. 
 
На заседанието бяха представени разпоредбите относно спиране на плащанията и редукции за държавите членки, а именно: спиране на плащания; спиране на плащания, във връзка с многогодишния мониторинг на качеството на изпълнението; спиране на плащания поради пропуски в системите за управление, във връзка с годишно уравняване, с оглед на качеството на изпълнението, съобщава ОДЗ-Кюстендил в свой бюлетин.
 
ЕК ще спира плащания към страните-членки, когато не получи в срок информацията, която е изискуема от страна на държавите членки до 15 февруари на съответната година или разходите по ЕЗФРСР са недопустими за междинни плащания. 
 
На второ място спиране на плащания ще се прави, когато декларираните разходи от Разплащателната агенция не кореспондират със съответния краен продукт в стратегическия план, с разлика над 50% за съответната финансова година. Когато за разходите не е налице кореспондиращ краен продукт, държавата членка ще разполага с възможност да представи обосновки. 
 
Третата хипотеза е разминаване на индикаторите за резултати с над 25% от заложените, липса на план за действие от държавата членка или неговото неприлагане, когато ЕК е поискала изготвянето на такъв. Последната опция за налагане на спиране на плащанията е сериозна слабост в управленската система на държавата членка. 
 
Редукции ще се налагат от страна на Комисията при уравняването на сметки, когато деклариран разход няма съответен краен продукт. При вече наложено спиране за несъответствие на разходи и краен продукт, както и при наличие на разминаване между тях и през следващата година, ще се налага трайно намаление на плащанията. 
 
Ако напредъкът по плана за действие е незадоволителен или нищо не е предприето по него от страна на държавата членка, окончателната сума ще се редуцира в края на Стратегическия план. Последната възможност за намаление е надскачане на финансовия таван на държавата членка или неспазване от нейна страна на сроковете за плащания. Преди да се предприеме спиране на плащания ще бъде дадена възможност на държавата членка да представи коментари в срок от 30 дни, както е посочено в проекта за нов Хоризонтален регламент.

 

Следете темата и на cap4us.fermer.bg