Както споделихме в предходен материал, в рамките на проекта „Заедно за българското село“, от фондация Смарт Агростарт събират и анализират данни от проведени анкети, които впоследствие анализират с цел отправяне на препоръки към администрацията по актуални теми.  

Според организацията, в контекста на събраните данни и направените изводи (които може да видите в предходната публикация по темата), могат да се очертаят следните предложения, които биха подпомогнали процесите на разработване на законодателството и които в голяма степен отразяват обществените очаквания: 

● Установената практика до момента е по различни документи да се предоставят еднакви срокове за дискусия и обществени обсъждания без да се взима под внимание степента на сложност на съответната материя, нивото на обществен интерес към темата, какъв би бил ефектът от недостатъчната разяснителна информация и др. В определени случаи, по проекти на документи с висок обществен интерес от страна на администрацията се предоставят твърде кратки срокове, което не гарантира провеждането на качествено обсъждане.

Предложение: Да бъдат предвидени разумни срокове за обществени консултации и обсъждания със заинтересованите страни, които съответстват на конкретния вид подпомагане, неговата сложност и обществен интерес;

● Изискванията в много от нормативните документи, прилагани за предоставянето на различен по вид подпомагане, предвиждат представянето от страна на кандидатите на голям обем документация. С напредването на процеса по разработване на множество електронни регистри, свързани с прилагане на различни регулации, се създават предпоставки за обществен или служебен достъп до информацията за определено лице, дружество или дейност. 

Предложение: Да бъдат облекчени процедурите за кандидастване, чрез намаляване на броя на документите, които един кандидат трябва да предостави при кандидатстване за финансова помощ, както и при нейното изплащане. За извършване на необходимите контролни проверки да се предвиди в законодателството използването на бази данни, регистри и др., които съдържат необходимата информация за самата оценка. Да не се допускат несъответствия между  изискванията, включени в стратегическите документи, и националното законодателство. 

● Поради големия обем изисквания и документи, които се прилагат и трябва да бъдат съблюдавани при отпускането на финансова помощ, се наблюдават редица случаи, в които от кандидатите се пропускат срокове, нарушават се определени изисквания и др. В резултат на тези пропуски се налагат финансови корекции и/или не се изпълняват самите проекти, което води след себе си негативни последици, както за самите бенефициенти, така и за постигане на резултатите и целите поставени в стратегическите и програмни документи.

Предложение: Да бъде предвидено провеждането на  разяснителни информационни срещи, които да улесняват кандидатите при подготовка на проектите, включително запознаване с изискванията и ангажиментите за съответния тип подпомагане. Провеждането на обучения за одобрени за финансова помощ бенефициенти във връзка с ангажиментите, които произтичат с предоставянето на финансова помощ по конкретна интервенция или проект също е подход, който би улеснил изпълнението на проектите и ангажиментите;

● В последните години се забелязва драстично увеличаване на срока за извършване оценката на различни видове проектни предложения, което впоследствие създава трудности при тяхното изпълнение. Трудностите са по-силно изразени в случаите, в които има значителни негативни промени в икономическите и пазарни фактори. В много случаи удължаването на времето за оценка е свързано и с годишното планиране и провеждане на поканите за прием/периодите за прием на проекти.

Предложение: Да бъде оптимизирано времето за оценка на заявления, проекти и проектни предложения в рамките на предварително установените срокове, което да осигури на кандидатите сигурност и предвидимост при планирането и изпълнението на проектите. При подготовката на годишните графици за прием на проекти същите да се съобразяват с поставените цели и времева рамка в съответните стратегически документи, включително навременното им публикуване и изпълнение. Навременното прилагане на различните форми за подпомагане, ще позволи изготвянето на адекватна междинна оценка за тяхната ефективност, която може да бъде използвана при необходимост от промяна или актуализиране на съответните стратегически документи. 

● Ограничените възможности за достъп до финансови средства за капиталови разходи, най-вече за по-малките и дребни производители, са съществена пречка при изпълнението на различни проекти, свързани с модернизиране, иновации, диверсификация и др. 

Предложение: Предвиждане на възможности за по-лесен достъп до финасиране, включително чрез финансови инструменти. Това изисква навременното разработване на различните форми на финансови инструменти, както и тяхното популяризиране с цел достигането им до максимално широк кръг от потенциални ползватели.

Фондация Смарт Агростарт е бенефициент по договор №BG05SFOP001-2.025-0099-С01 за финансиране на проект №BG05SFOP001-2.025-0099 с наименование „Заедно за българското село: Преодоляване на предизвикателствата, свързани с необходимостта от своевременно подобряване на националното законодателство в сферата на земеделието и развитието на селските райони чрез правилно адаптиране на нормативната база за прилагане на политиките в сектора.“ Проектът се изпълнява по Оперативна програма „Добро управление“, процедура BG05SFOP001-2.025.