От събраните данни от провеждането на анкетите от първият етап на кампанията „Заедно за българското село”, фондация Смарт Агростарт вади някои изводи за нагласите на широката общественост и агросектора по актуални теми.

В рамките на анализ, разработван от организацията, експертите й правят някои съществени изводи, по основни документи и направления, които се обсъждат или предстоят да бъдат обсъждани и прилагани.

Тези изводи могат да бъдат обобщени в долуизброените направления, а предложенията на фондацията във връзка с тях, ще споделим в следващ материал.

По отношение на Закона за браншовите организации: 

- Няма доминираща позиция сред широката общественост за това дали даден бранш трябва да бъде представляван от една или повече браншови организации. Това вероятно в голяма степен обяснява факта, че дискутираният от години Закон за браншовите организации все още не може да бъде конструиран по начин, приемлив за всички заинтересовани страни;

- Категорично доминира мнението, че е необходимо създаването и поддържането на регистър на агро-хранителните организации в Министерство на земеделието или друга държавна институция;

- Няма единно мнение и по въпроса за това дали членството в браншова организация трябва да бъде със задължителен или с пожелателен характер, което отново е показателен момент във връзка с трудностите по приемане на Закона.

По отношение на необходимостта от модернизиране на земеделските стопанства и инвестиционните мерки, свързани с това:

- Както растениевъдните, така и животновъдните стопанства, изтъкват като основна своя нужда необходимостта от инвестиране в земеделска техника и прикачен инвентар;

- При животновъдните стопанства се наблюдава нарастваща необходимост от компенсиране и намиране на алтернативи, свързани с липсата на работна ръка;

- Инвестициите, свързани с биосигурност и модернизация на фермите също се явяват жизненоважни за животновъдите;

- В растениевъдството сериозен проблем остават трудностите с напояването и съответно е необходима подкрепа в тази посока;

- Изграждането на съоръжения за съхранение на продукцията също е изтъкнато като основна необходимост в растениевъдството. Този въпрос е още по-актуален в светлината на нестабилния пазар през последните години и кризите, свързани с пандемията от Covid-19 и военните действия в Украйна.

По отношение на мерките, които се вземат по време на кризи:

- Близо 50% от анкетираните смятат, че мерките, които се вземат, имат единствено краткосрочен ефект (в рамките на не повече от една стопанска година). Онези, които вярват в дългосрочната визия на предприетите действия са малко над 35%, а малко над 13% считат, че те ще бъдат тотално неефективни.

- Отчитайки специфичните нужди на селскостопанския сектор в период на кризи и необходимостта от разработването на нови форми на финансиране в тази връзка, основните очаквания са в посока на специфична компенсаторна подкрепа (37,8%), подкрепа за реализация на продукцията (26,7%) и специфична инвестиционна подкрепа за различните сектори (13,3%).

По отношение на една от основните цели на ЕС - обновяване на поколенията в земеделието:

- Близо 89% от обществеността е на мнение, че предоставяната национална и европейска подкрепа на агросектора се явява стимул за стартиране и развитие на земеделски бизнес, но в повечето случаи (55%) хората са на мнение, че резултатите от тази подкрепа не са устойчиви.

- Като основни трудности пред бизнеса в селските райони на страната се изтъкват ограниченият брой крайни потребители и ниската покупателна способност на населението в тези райони (42%), ограниченият достъп до квалифицирана работна ръка (39,5%) и ограничената възможност за използване на нови и съвременни технологии (14%).

-Като ключов елемент за стартирането на земеделска дейност се определя най-вече достъпът до земеделска земя (40,3%), както и този до оборотни средства (38,7%).

Фондация Смарт Агростарт е бенефициент по договор №BG05SFOP001-2.025-0099-С01 за финансиране на проект №BG05SFOP001-2.025-0099 с наименование „Заедно за българското село: Преодоляване на предизвикателствата, свързани с необходимостта от своевременно подобряване на националното законодателство в сферата на земеделието и развитието на селските райони чрез правилно адаптиране на нормативната база за прилагане на политиките в сектора.“ Проектът се изпълнява по Оперативна програма „Добро управление“, процедура BG05SFOP001-2.025.