Министерството на земеделието, храните и горите се преобразува в Министерство на земеделието. Това е записано в проект на Решение на Министерския съвет за одобряване на проект на Закон за изменение на Закона за подпомагане на земеделските производители, публикуван на обществено обсъждане до 28 януари 2022 г.

ДФЗ отговаря: Индикативният график е готов, но чака одобрение

На някои места вече може да забележите съкращението МЗм, за да не се бърка с Министерството на здравеопазването (МЗ). Друга промяна предвижда Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ да премине към Министерството на финансите.

По регламент държавите членки определят сертифициращ орган, който дава становище относно изчерпателността, точността и достоверността на годишния финансов отчет на разплащателната агенция, работата на нейната система за вътрешен контрол и законосъобразността и редовността на разходите.

Освен това всяка страна може да избере дали сертифициращият орган да бъде публичен или частен одиторски орган. Масовата практика показва, че повечето членки на Европейския съюз (ЕС) предпочитат той да е публичен. Според тях така се гарантира по-голяма стабилност и най-вече дългосрочна ангажираност при одита на средствата от европейските земеделски фондове.

До момента Изпълнителна агенция „Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове“ е сертифициращ орган по Европейския фонд за гарантиране на земеделието и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Идеята е тя да продължава да го прави, но вече под шапката на Министерството на финансите.