От началото на следващия месец започва кампания за обявяване на действителните собственици на бизнеса. Това стана ясно след обнародване на Правилника за прилагане Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП). В приложение №3 към него са разписани декларациите, с които ще бъдат обявявани действителните собственици.
 
 
Кампанията, стартираща на 1 февруари, ще продължи четири месеца, до края на май 2019 г. През това време всеки търговец ще трябва да подаде декларация, за да оповести кои са действителните собственици на бизнеса. В случай, че срокът не бъде спазен е предвидено да бъдат налагани санкции. Имуществените такива са в размер от 1 000 до 10 000 лв. За дружества като банки, застрахователи, лизингови предприятия тя е двойно по-голяма, а именно – от 2000 до 20 000 лв. Предвидени са глоби и за юридическите лица, които упорито отказват да изпълнят разпоредбите на закона. За тези, които въпреки вече наложена глоба, продължават да не подават декларации, ще бъдат налагани съответните санкции всеки месец до подаване на декларациите, пише сайта на съвети в земеделието.
 
[news]

Кой не е длъжен да подава декларации?

 
Не всички фирми ще имат ангажимента да подават декларации. Съгласно чл. 63, ал. 5 от ЗМИП, юридически лица като ЕООД, което е собственост на физическо лице, не е необходимо да заявяват отново кой е собственик. Основанието за това е, че тази информация вече е налична в Търговския регистър. Според разписаното в закона „данните за действителните собственици се вписват, ако не са вписани на друго основание по делата или партидите на юридическите лица или други правни образувания в съответния регистър като физически лица, които са еднолични собственици или съдружници с най-малко 25 на сто дялово участие“. В случаите, когато действителните собственици са физически лица, различни от вписаните и попадат в обхвата на определението за действителен собственик (дадено в §2 от допълнителните разпоредби на ЗМИП) на основание, различно от прякото притежание на дялове, данните за тях се вписват в Търговския регистър.
 
В указанията за попълване на декларацията е разписано и законовото определение за действителен собственик.
 
Юридическите лица с нестопанска цел също трябва да спазят обявените срокове и изисквания за заявяване на действителните си собственици. До 31 януари 2019 г. те трябва да се пререгистрират. Ако не са спазили този срок четирите месеца, в които трябва да декларират кой ги притежава, започват да текат от датата на пререгистрацията им.