В публикуван доклад на Европейската сметна палата (ЕСП) се установява, че Комисията не е извършвала адекватен надзор на държавите членки във връзка с изчисляването на правата за получаване на плащания по подпомагането от ЕС за земеделието в рамките на схемата за единно плащане за периода 2010-2012 г.

 

Разпределянето на наличното подпомагане от държавите членки не съответства винаги на принципите и целите на политика на ЕС, а правата за получаване на плащания понякога не са правилно изчислени. „Въведената през 2005 г. Схема за единно плащане (СЕП) заменя повечето от предишните преки плащания, обвързани със земеделското производство. Проведената през 2008 г. проверка на реформата на ОСП от 2003 г., известна като „Проверка на състоянието“, разширява обхвата на СЕП за сектори на земеделието, в които до тогава схемата не е била въведена или е била въведена само частично.

 

[news]

 

Държавите членки разполагат със значителна свобода на преценка по отношение на разпределянето и изчисляването на правата за получаване на плащания. Комисията обаче запазва крайната отговорност за изплащането на подпомагането от ЕС за земеделските производители.

 

Сметната палата установи, че Комисията не е приела ясни правила за прилагане и не е извършвала адекватен надзор на държавите членки във връзка с разпределянето на наличното подпомагане за земеделските производители в размер на приблизително 4,2 млрд. евро по време на периода 2010-2012 г.

 

Вследствие на това критериите, определени от държавите членки, понякога не спазват принципите на ЕС, и по-специално принципа за равно третиране на земеделските производители, принципа на пропорционалност и принципа за добро финансово управление, а правата за получаване на плащания на земеделските производители понякога не са правилно изчислени“, заяви г-н Августин Кубик, член на ЕСП, отговорен за изготвянето на доклада.

 

Това може да има също така важно отражение върху новите схеми за плащане за земеделските производители от 2015 г. нататък, заяви Кубик.

 

Отделянето на преките помощи за земеделските производители от производството и въвеждането на СЕП са основни елементи от процеса на реформа на Общата селскостопанска политика от 2003 г. СЕП досега е въведена в 18 държави членки и представлява 54% от целия бюджет на ЕС за земеделие и развитие на селските райони.

 

Подпомагането в рамките на СЕП е независимо („необвързано“) от реалното земеделско производство, но земеделските производители трябва да притежават права за получаване на плащания и допустима за подпомагане земя, за да получават подпомагане по СЕП.

 

СЕП остава в сила до края на 2014 г. От 2015 г. нататък СЕП ще бъде заменена от нова базова схема за плащания, която също ще бъде основана на права за получаване на плащания. При определени условия държавите членки могат да прехвърлят настоящата стойност на правата за получаване на плащания в новата система. По този начин изчисляването на правата за получаване на плащания по СЕП може да окаже влияние върху бъдещите плащания на земеделските производители до 2021 година, заключават от Европейската сметна палата.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!