По подадени заявления по мярка 10 „Агроекология и климат“ за Кампания 2018 г. е оторизирана сума от 58 млн. лв. Част от направленията по тази мярка са изключително важна подкрепа за уязвими сектори, каза земеделският министър Десислава Танева на последния парламентарен контрол.

Най-много пари по мярка 10 – за зимуващи гъски и блатер

Ресорният министър отговори на депутат, чийто въпрос бе свързан не конкретно с изразходените средства, а с това, каква ще бъде политиката на Министерството на земеделието за новия програмен период на Общата селскостопанска политика (ОСП). Той припомни, че в нея трябва да бъдат постигнати 9 цели, три от които са екологични.

Десислава Танева уточни, че в момента са на етап на изготвяне на 4 задължителни SWOT анализа. Само първият от тях е готов в икономическата си част и етапа на програмирането. Първата среща с координационното звено по дебата с ОСП ще бъде в края на месец юли.

Танева: „Предстои дебат със земеделската общност, за да обсъдим първия SWOT анализ. А екологичният анализ тепърва ще се възлага.“

Идеята е тези SWOT анализи да определят нуждите на страната, които да залегнат и при писането на Националния стратегически план. В него ще бъдат включени и зелените мерки. „Има процент, който е задължителен за тях. Те не са пожелание“, припомни земеделският министър.

Танева сподели, че преди време на среща на страните членки в Испания на тема „Зелени плащания“ е било прието предложение да се изготви наръчник за всички видове зелени мерки, които се прилагат в ЕС. „Така всяка държава може да избира мерки, които смята за най-добри за собствените си нужди, идентифицирани в SWOT анализите“, уточни земеделският министър.

Танева: „И да не стане този наръчник, ние сме предприели процедури да се информираме и за други зелени мерки, така че да изберем най-подходящите.“

По думите някои направления по Мярка 10 са изключително важни за фермерите. За пример тя посочи „Контрол на почвената ерозия“ – 1697 заявления, подадени основно от земеделските стопани, които отглеждат трайни насаждения. „Ние трябва да мислим как даже да разширим обхвата и да използваме тази мярка като натрупване на подпомагането към уязвимите сектори“, убеден е ресорният министър. 

Друго направление с много заявления – 1842, е „Опазване на застрашени от изчезване местни породи“. Там се получава и най-високото подпомагане – 17,6 млн. лв. „Тези средства отиват в подкрепа на традиционното животновъдство в селските райони“, коментира Танева.