Почти половината от прогнозната сума по мярка 10 „Агроекология и климат“ за тази година е по направление „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатер в обработваеми земи с орнитологично значение".

Как се усвояват субсидиите по мерките от ПРСР?

Експерти на земеделското министерство представиха данни за това в презентация за действията по някои от мерките на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за 2014-2020 г.

Приключващите ангажименти по мярка 10 „Агроекология и климат“ през 2019 г. са с прогнозна стойност 58 млн. лв., като кандидатите са 3 025 лица. 

Пет от направленията са пряко насочени към стопанската дейност на фермерите.

Това са „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност (ВПС-1)“, „Традиционни практики за сезонна паша на животните (пасторализъм)“, „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“, „Опазване на застрашени от изчезване местни сортове“ и „Контрол на почвената ерозия“.

Данните показват значителен интерес към опазването на почвите. За подкрепа на действията срещу почвената ерозия кандидатстват 777 стопани с 21 215 хектара земя, като прогнозната сума за тази година е близо 10,4 млн. лв.

Почти толкова голям е интересът и към екологичното направление „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатер в обработваеми земи с орнитологично значение (ВПС-4.1)“. Там кандидатите са 768 лица, а площите - 175 692 хектара. Бюджетът за тази цел е 28,5 млн. лв - близо 3 пъти по-голям, отколкото за опазване на почвите.

Отделно по направление „Поддържане на местообитанията на Царски орел и Египетски лешояд в обработваеми земи с орнитологично значение (ВПС-4.2)“ има двама кандидати с прогнозна искана сума общо 8,5 млн. лв. 

Петгодишните ангажименти по направленията изтичат през тази година, но експертите на земеделското министерство предлагат удължаване с една година на три от тях.

Едното направление е „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност (ВПС-1)“, където кандидатите са 298 стопани, а площите – 8 916 хектара. Прогнозната искана сума за 2020 г. се оценява на близо 2,145 млн. лв.

Другото направление, за което се предлага едногодишно удължаване, е „Опазване на застрашени от изчезване местни породи, важни за селското стопанство“.

Броят на кандидатите по него е 819, като заявените животни (животински единици) са 27 147. Прогнозната искана сума за тяхната подкрепа през 2020 г. е 9 млн. лв.

Третото направление е „Традиционни практики за сезонна паша на животните (пасторализъм)“. Кандидатите по него са 239 лица с площ от 19 674 хектара и прогнозна сума за подкрепа през 2020 г. в размер на 6,891 млн. лв.

По време на заседанието на Консултативния съвет по животновъдство на 10 юни специалисти от дирекция „Развитие на селските райони“  на земеделското министерство представиха и данни за подпомагането по мярка 11 „Биологично земеделие“

Бюджетът по тази мярка е общо 296 млн. лв., като от тях 161 млн. лв. са изплатените средства по отчет към 30 октомври миналата година. За плащания до края на поетите от биопроизводителите ангажименти са необходими 146 млн. лв.

Отделно за неприключени заявления от 2017 г. се търси сума от 3,6 млн. лв. Така бюджетът по мярка 11 се оказва с дефицит в размер на 14 млн. лв., смятат експертите на министерството.