Капацитетът за съхранение на зърнени, маслодайни и протеинови култури в ЕС се е увеличил до 359 млн. тона от 2005 г. досега, но все още има затруднения, свързани главно с обемите на складовете, които биха могли да повлияят на сектора като цяло.
 
 
Това са основните заключения на проучване, поръчано от Европейската комисия (ЕК), за съхранението на зърно в Европейския съюз.
 
Анализаторите разглеждат в детайли отделните региони в Съюза, като отбелязват динамичното развитие на възможностите за съхранение в България. Капацитетът на складовете в страната се е увеличил с над 80% през разглеждания десетгодишен период, но като тясно място в системата е отбелязана транспортната инфраструктура в Северозападна България към Пристанище Варна.
 
Възможности за съхранение, транспорт и тесни места при превоза на зърнени култури в България
 
 
Източник: ЕК
 
Общо капацитетът за съхранение на зърнени, маслодайни и протеинови култури в ЕС се е увеличил с 20% в периода 2005-2015 г., отбелязва изследването. За сравнение по същото време производството на такава продукция се е повишило с 11%. 
 
Това означава, че управлението на системата на съхранение се е подобрило в целия ЕС, като всички 28 държави-членки са увеличили складовите обеми през десетте години. Риск от недостиг на капацитет обаче все още съществува в някои страни-членки и съответно там са необходими допълнителни инвестиции.
 
Развитие на складовите мощности и на потребностите от съхранение на зърно в ЕС по държави 2005-2015 г.
 
 
Източник: ЕК
 
Изследването отбелязва съществуването на четири основни транспортни коридора, по които преминава трафикът на зърнените, маслодайните и протеиновите култури в Европа. Това са Балтийско-Адриатическият коридор, Северно море - Балтика, Рейн - Алпи и Рейн - Дунав. 
 
Освен това е установено, че по-голямата част от зърнените товари на дълги разстояния се превозват по вътрешните водни пътища и жп линиите, докато транспортът на къси разстояния се извършва главно с товарни камиони по шосе.
 
 
Четирите транспортни коридора и трите вида транспорт срещат и някои затруднения. Проблеми с капацитета например има в мрежата на Германия и Австрия, особено по отношение на трансграничните жп връзки.
 
Всяка седмица около 4 млн. тона зърно на стойност над 1 млрд. евро се транспортират на територията на ЕС.
 
Възможности за съхранение, транспорт и тесни места при превоза на зърнени култури в Румъния
 
Източник: ЕК
 
Затова добре функциониращата система за съхранение и логистиката са от голямо значение, за да се гарантира, че търсенето на европейския пазар се удовлетворява при конкурентни условия и тарифи. Слабите места могат да доведат до проблеми с доставките и повишена колебливост на цените.
 
Изследването прави изчерпателен преглед на складовата и логистична ситуация в търговията със зърно в ЕС. Анализаторите са картографирали съоръженията за съхранение във всички страни-членки и на всички нива  по веригата за доставки.
 
Те са представили също развитието на мощностите за съхранение и логистичната инфраструктура през последните десет години. Проучването дава препоръки за справяне с тесните места и разглежда възможностите за бъдещи инвестиции в сектора.