До 31.01.2010 г. е срокът за подаване на документи за подпомагане на производителите на ягоди и малини, предназначени за преработка, съобщават от МЗХ. Кандидатите за изкупвачи и първи преработватели трябва да подадат в Министерство на земеделието и храните, дирекция ”Растениевъдство” заявление за признаване, като изкупвачи или първи преработватели по образец (съгласно приложение № 2 от Наредбата).
 
Според наредбата земеделските стопани получават директни плащания за производството на ягоди и/или малини, предназначени за преработка, когато:

1. са заявили площите за производство на ягоди и/или малини, предназначени за преработка, по реда на Наредба № 107 от 2006 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за подпомагане на площ и заявените площи са с минимален размер 0,1 ха;
2. са сключили договори за изкупуване на ягоди и/или малини, предназначени за производство на продукти по приложение № 1, с одобрени първи преработватели или изкупвачи на територията на страната, или с признатата организация или група производители, в която членуват;
3. одобрените изкупвачи или признатата организация или група производители, които са изкупили ягодите и/или малините, предназначени за преработка, са сключили договор с одобрен първи преработвател;
4. са приложили договорите по т. 2 и 3 към заявлението по т. 1 в срока по чл. 4, ал. 1 от Наредба № 107 от 2006 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за подпомагане на площ;
5. реално са доставили на първите преработватели и/или изкупвачите договорените количества ягоди и малини, предназначени за преработка;
6. при извършване на проверки на подаденото заявление Разплащателната агенция не е установила нередности.

Изтеглете Наредба № 6, за да се запознаете подробно с условията и необходимите документи за подпомагане.

Наредбата и приложенията може да изтеглите и от download центъра на Фермер.БГ