От днес, 14 март до 31 март земеделските стопани могат да подават документи по държавната помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците. Финансовият ресурс за 2016 г. е определен с решение на УС на Фонд Земеделие и е в размер на 28 000 000 лв. 
 
Документи се подават в областните дирекции на ДФЗ по постоянен адрес на физическо лице или едноличен търговец и седалище на юридическото лице. Срокът за сключване на договори или анекси, както и изплащането на помощта е до 10 май 2016 година. Изплащането на средствата по помощта ще се извърши на един транш. 
 
Помощта е със срок на прилагане до края на 2017 г. и покрива направени разходи или пропуснати приходи, свързани с ангажиментите за хуманно отношение към птиците, поети за най-малко 5 години.
 
Държавната помощ се предоставя на земеделски стопани – птицевъди, които доброволно поемат прилагането на ангажиментите за хуманно отношение към птиците. Мерките изискват контрол върху фуражите, оптимално хранене на птиците чрез заместване на животински протеини от бозайници и рибно брашно с растителни протеинови заместители и незаменими аминокиселини, използването на вода с качества като питейната и др.
 
За бройлери и патици средства ще се предоставят само за един оборот годишно. През 2016 г. е предвидено плащане за кокошки-носачки, родители, бройлери, гъски, пуйки и патици, като максималният интензитет на помощта е на годишна база. Новосъздадено предприятие може да се финансира от датата на първото зареждане на птици.