Новият Закон за храните е обнародван в бр. 52 на „Държавен вестник“, а специфичните изисквания към групи и подгрупи храни се определят с наредби на Министерския съвет. Проект на една такава е публикувана за обществено обсъждане до 9 април.

Ръст в пазара на сирена: Какво ни трябва, за да сме конкурентни?

Става дума за Наредба за изискванията към някои частично или напълно дехидратирани млека, предназначени за консумация от човека, която следва да отмени действащата към момента наредба от 2004 г.

В предложения проект се определят изискванията към наименованията, състава и характеристиките на някои частично или напълно дехидратирани млека, изисквания при етикетирането им, вземане на проби и анализ.

Документът подробно разглежда различните видове кондензирано и сухо мляко, както и какво се разбира под напълно и частично дехидратирано мляко.

В продуктите се допуска добавянето на витамини и минерали, а при производство на подсладени кондензирани млека се допуска добавянето на лактоза в количество не по-голямо от 0,03% от общата маса на крайния продукт. Консервирането се постига чрез: топлинна обработка (стерилизация, UHT и други); прибавяне на захароза; дехидратация.

Съдържанието на протеини в млякото може да бъде коригирано до минимално съдържание от 34% w/w, изразено в обезмаслено сухо вещество, чрез добавяне и/или отнемане на млечни съставки. Важното е да не се измени съотношението на протеина на суроватката и казеина в коригираното мляко.

Разрешените суровини с цел коригиране на протеините са:

1. млечен концентрат, получен чрез концентриране на млечен протеин чрез ултрафилтрация на мляко, частично обезмаслено мляко или обезмаслено мляко;
2. млечен пермеат, получен чрез отнемане на млечни протеини и мазнини от мляко, частично обезмаслено мляко или обезмаслено мляко, чрез ултрафилтрация;
3. лактоза, получена обикновено от суроватка със съдържание на безводна лактоза не по-малко от 99 % w/w на база сухо вещество. Тя може да бъде безводна, да съдържа една молекула кристализационна вода или да бъде смес от двете форми.