Работната група на земеделското министерство отхвърли всички предложения за промени в проекта за изменения на Наредба № 4 за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г.
 
 
В общественото обсъждане са участвали само четири лица – едно физическо лице, две сдружения и една сертифицираща фирма. 
 
Едно от предложенията беше да отпадне изискването за опис на парцелите, с които се кандидатства за подпомагане. Мотивът е, че в съответния европейски регламент и приложенията към него няма определено място за отбелязване на парцели. Експертите на министерството отхвърлят това предложение с аргумента: „Това са изисквания във връзка с прилагането на мярка 11 „Биологично земеделие“.
 
Участващата в обсъждането сертифицираща фирма се спира в детайли на проблема. Оттам предлагат да отпаднат документите, които „удостоверяват състоянието на парцелите и произведената продукция от земеделската култура, формираща размера на подпомагане, в годината на издаването им и се предоставят за всеки от подпомаганите парцели, за които е поет ангажимент, преминали периода на преход към биологично производство“.
 
 

От компанията са на мнение, че предвидените нови удостоверения ще създадат огромна административна тежест.

„На операторите се издава анекс към договор, който удостоверява данни за всеки парцел, животно, пчелно семейство при поискване от ДФЗ или оператора при очертаване (заявяване за подпомагане), който служи за пред ДФЗ. Какво налага прилагане на Анекс и Сертификат (писмено доказателство) с еднаква информация? Има стопанства от хиляди парцели. Как следва да изглежда и какъв обем ще има един сертификат, съдържащ подобна информация за хиляди парцели по КВС или КК?“, недоумяват от фирмата.
 
Оттам подчертават, че Държавен фонд „Земеделие" има служебен достъп до Базата данни, поддържана от МЗХГ и би тлябвало да използва същата информация, а не да създава излишна административна тежест - да се изготвят документи, съдържащи информация, която вече е представена в подробен електронен вид в Компетентното звено по биологично производство. 
 
Отговорът от работната група в министерството: предложението не се приема. Експертите обясняват, че според промените в Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз в 1-годишен срок от влизането му сила МЗХГ следва да разработи и пусне в експлоатация съответните регистри.
 
  
Националната био асоциация предлага в едномесечен срок от влизането в сила на промените в наредбата, да се създаде постоянно действащ Консултативен съвет по биоземеделие към министъра на земеделието, храните и горите. Според експертите от ведомството обаче „Съветите се създават със закон или с акт на Министерски съвет“ и това няма как да стане с обсъжданата наредба.
 
Друго предложение на асоциацията предвижда максималният размер на заявената за подпомагане площ по всички направления след 1 януари тази година да бъде ограничен до 50 хектара. Мотивът е, че по този начин може да се осигурят средства за „биопроизводители и градинари, отглеждащи плодове, зеленчуци, цветя и маслодайни рози“.
 
Коментарът на работната група е, че това предложение се приема по принцип, но то няма да се отрази в проекта за промени в наредбата, а ще бъде подложено на обсъждане при разработване на нормативната уредба за следващия програмен период 2021-2027 г.