Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) проверява три сигнала за отровени пчели в Плевенско, съобщиха от институцията в отговора на въпрос на Агри.БГ.

Случаят с изтровените пчели отива в прокуратурата

От ведомството уточняват, че в Областна дирекция „Земеделие“ (ОДЗ) Плевен са подадени от собственици на пчелини една жалба за землището на село Петокладенци, община Белене на 4 май 2020 г. и две жалби за землището на село Милковица, община Гулянци на 11 май 2020 г. Село Милковица беше едно от селата, които загубиха най-много пчели при натравянето Плевенско в последните дни.

На 4 май 2020 г. е директорът на ОДЗ Плевен е издал заповед за свикване на комисията за проверка на случая в село Петокладенци и проверката е извършена на същия ден. Тя установява, че земеделският стопанин, извършил пръскането, не е подал уведомление, тъй като землището, в което е разположен пчелинът, не граничи със землището на площите, които са третирани.

При извършената проверка е взета една проба от пчели, която е изпратена за анализ, и една проба от третираната растителност - плевелна растителност в новозасят слънчоглед. Пробата от третираната растителност е взета от друго землище, различно от това, в което е разположен пчелина по настояване на собственичката на животновъдния обект, пишат от БАБХ.

На 12 май 2020 г. са издадени заповеди за свикване на комисии по случаите в село Милковица. Проверките са извършени в същия ден. Смъртността на пчелите е установена в неделя, 10 май, като по данни на жалбоподателите и ветеринарните лекари, проверили пчелина, тя продължава и в деня на проверката.

Комисията установява, че фирмата, стопанисваща полетата, от които са взети пробите, е подала уведомителни писма за третиране с препарат за периодите 8-10 май и 11-13 май, като и това, че жалбоподателите са получили SMS.

В кметство на село Милковица не са постъпвали уведомителни писма от други земеделски стопани от района. Разрешения за въздушно пръскане в област Плевен през 2020г. не са издавани от Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) Плевен. Не са постъпвали и заявления за такива.

При проверката са взети по една сборна проба пчели по всяка жалба и по една растителна проба - от плевелна растителност в полета с новозасята царевица. Площите, от които са взети растителните проби са посочени от жалбоподателите.

Взетите растителни проби се транспортират незабавно, като се придружават от протокол за вземане на проби от растения и растителни продукти за установяване на остатъчни количества от продукти за растителна защита. Резултатите от пробите се очаква да излязат през следващата седмица.

След извършване на проверката комисията ще състави констативен протокол, с който ще потвърди или отхвърли съмнението за отравяне. При установяване на отравяне ще се определи видът и размерът на причинените щети на пчелните семейства.

КАКВО ДА НАПРАВИМ ПРИ СЪМНЕНИЕ ЗА ОТРАВЯНЕ НА ПЧЕЛИ?

Съгласно Наредба № 13/2016 г. за мерките за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, при установен подмор на пчели собственикът на пчелина подава жалба до директора на Областната дирекция „Земеделие“ (ОДЗ) по местонахождение на пчелините с копие до кмета на населеното място, не по-късно от първия работен ден след констатираната смъртност на пчели. Това обясняват от БАБХ в отговор на въпросите на Агри.БГ.

Директорът на Областна дирекция „Земеделие“ уведомява ОДБХ и свиква комисията по чл. 36, ал. 1 от Закона за пчеларството в срок до 24 часа от получаване на жалбата в работни дни или в първия работен ден след получаване на жалбата. Комисията уведомява жалбоподателя или негов представител за предстоящата проверка.

В случаите, когато лабораторното изследване докаже отравяне на пчелното/ите семейство/а се уведомяват собственикът на пчелина и участниците в комисията, за предприемане на мерки по установяване на причината за отравянето. При наличие на остатъчни вещества от пестициди в пчелите, идентични с установените в пробата от третираната растителност, собственикът на пчелина може да заведе съдебен иск за компенсиране на щетите.

32 АКТА ЗА ИЗТРАВЯНЕ НА ПЧЕЛИ ПРЕЗ 2019 Г.

През 2019 г., до 13 май, в ОДЗ и ОДБХ по места, са постъпили 56 сигнала за подмор на пчели от районите на Бургас, Варна, Велико Търново, Враца, Добрич, Кюстендил, Плевен, Разград, Стара Загора, Шумен и Ямбол. По всички сигнали са извършени проверки и са съставени констативни протоколи от комисиите, назначени от директора на съответната областна дирекция „Земеделие“.

За цялата изминала година са постъпили общо 102 жалби и сигнали за неспазване на мерките за опазване на пчелите при провеждане на растителнозащитни мероприятия или за констатиран подмор на пчели.

Най-често срещаните нарушения са свързани с неспазване на процедурата за уведомяване собствениците на пчелни семейства, разположени в граничещите землища при употреба на продукти за растителна защита. След преценка от комисията на обстоятелствата за всеки конкретен сигнал, по време на проверките са взети 36 проби от пчели и проби от третирана растителност за анализ в акредитирана лаборатория, за да се установи дали подмора на пчелите е вследствие на проведени растителнозащитни мероприятия.

Наличие на остатъци от пестициди в пчелите е установено в 7 проби. За констатираните нарушения инспекторите от ОДБХ са съставили 32 акта.