Управителният съвет на сдружение „Асоциация на земеделските производители в България (АЗПБ)” свиква Общо събрание на членовете на 27 април 2016 г. 
 
Заседанието ще се проведе от 10 ч. в София, в  сградата на АЗПБ, ул. “Владайска” № 29, ет. 1 при следния дневен ред: 
 
1. Приемане на годишните финансови отчети за 2015 година и доклад за дейността на “Асоциация на земеделските производители в България” и на „АЗПБ Комерсиал“ ЕООД
2.Освобождаване от отговорност членовете на управителния съвет на “Асоциация на земеделските производители в България” за дейността им; 
3. Преизбиране на Йвайло Димитров Тодоров и Нотю Добрев Добрев за членове на управителния съвет на асоциацията за нов 5-годишен мандат; 
4. Разни.