Водещ в икономиката на Добричка област е сектор „Селско, горско и рибно стопанство“, който има дял с произведена продукция от 28,1%.

Как варират средствата за инвестиции и за малки стопанства?

Това показва публикуваният годишен отчет за дейността на нефинансовите предприятия за 2019 г. От Териториалното статистическо бюро посочват, че на второ място се нарежда сектор „Преработваща промишленост“ с 27,5 % дял от произведената продукция. Общо 9 471 нефинансови предприятия са представили отчети за дейността си, които представляват 2,3 % от тези в страната. 

Произведената продукция в Добричка възлиза на 2 489 млн. лв., като е отчетен спад от 2,9 % спрямо предходната година.
Най-голяма е групата на микропредприятията – 8 853, в които има до 9 заети. Броят на малките предприятия, в които работят от 10 до 49 души, възлиза на 536, а на средните е 75.

В тях са наети от 50 до 249 работници. Едва 7 са големите предприятия с над 250 заети. 
Нетните приходи от продажби са в размер на 3 851 млн. лв., което е с 1,4 % по-малко в сравнение с предходната година.

Въпреки че имат най-голям дял произведена продукция, предприятията от сектор „Селско, горско и рибно стопанство“ се нареждат на второ място по реализирани нетни приходи – 19,0 %, следвани но сектор „Преработваща промишленост“ с 18,6 %.

На първо място по продажби се нарежда секторът с търговия и ремонт на автомобили, посочват от статистиката. Броят на предприятията, приключили финансовата година с печалба е 6 827, със загуба – 1 661, а с нулев финансов резултат – 983.