Плащанията на земеделските производители по мерките 4.1, 4.2, 6.3 и други за тригодишен период (2017 – 2019 г.) бяха оповестени от Министерството на земеделието (МЗХГ) в писмен отговор на депутатски въпрос.

Кои области получават най-много директни плащания?

Данните са представени в табличен вид по години за всички области на страната. Информацията включва броя бенефициенти и изплатената сума по съответната мярка от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020.

Подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства” 

През 2017 г. посоченият брой бенефициенти е 362, а изплатената сума по мярката е над 90 млн. лв.  През следващата година субсидията се увеличава до близо 123 млн. лв. зарави по-малък брой кандидати. Данните за 2019 г. показват отпусната сума от над 113 млн. лв.

Най-много пари по подмярката за 2019 г. са отишли в област Пловдив, а най-малко – в София.

Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ 

И по подмярка 4.2 има по-голям бюджет през 2019 г. – близо 49 млн. лв., разплатен между 48 земеделци. През предходните две години средствата са били около 45 млн. лв. при брой бенефициенти 69 за 2017 г. и 41 за 2018 г., сочат данните.

Подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани” 

По мярката 6.1 за 2017 г. са изплатени малко над 283 хил. лв., разпределени между 36 бенефициенти. Интересът и отпуснатите средства през следващата 2018 г. е в пъти по-голям – над 22 млн. лв. са разпределени между 934 земеделски стопани. 

Почти 25 млн. лв са средствата по подмярката през 2019 г., когато бенефициентите стават 1053.

Подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства” 

През 2017 г. по подмярка 6.3  са изплатени близо 30 млн. лв. След това се отчита спад в броя бенефициенти и сумите, докато през 2019 г. бенефициентите са 57, а отпуснатите средства около 6,7 млн. лв.

В представения финансов отчет на аграрното ведомство присъства и информация за преходните мерки 112, 141 и 142, с които част от средствата са прехвърляни между програмните периоди. Цялата информация можете да видите тук.

Представяме ви таблиците с данните, сканирани от документа: