Във връзка с последните изменения и допълнения на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи  (ЗСПЗЗ) (обн., ДВ, бр. 42 от 2018 година), в частта му за реда и срока за потвърждаване валидността на действащи договори за наем над една година, към Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) се обърнаха множество земеделски стопани и браншови организации, които изразиха опасенията си от факта, че се изискват сложни действия, администрирани от различни административни звена, съобщиха от пресофиса на земеделското министерство след като преди броени дни министър Румен Порожанов заговори за това. 
 
 
Освен това структурата на собствеността върху земеделските земи е такава, че изисква намиране на множество съсобственици за съставяне, подписване и нотариално удостоверяване на нужните документи, регламентирани в Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. 
 
Земеделските стопани считат, че дори и само от гледна точка на необходимото физическо време за извършване на изискваните действия, е почти невъзможно да се спази указаният в закона срок.
 
Притесненията на земеделските стопани са основателни, още повече че непотвърждаването на дългосрочни договори за наем на земеделски земи биха дали съществено отражение върху земеползването и прилагането на други, законово регламентирани процедури, което в крайна сметка ще рефлектира върху устойчивото и предвидимо уреждане на поземлените отношения в следващи стопански години.
 
Ето защо МЗХГ подкрепя приемане на подходящи изменения и допълнения на ЗСПЗЗ, които от една страна осигуряват приемственост в законодателството и спокойна работа на земеделските стопани, а от друга предотвратяват опити за заобикаляне или превратно прилагане на действащото законодателство в страната, се казва в съобщението.