Оперативните иновативни групи, сформирани по мярка 16.1 от различните Програми за развитие на селските райони в държавите членки на ЕС могат да включват партньори от много различни професионални среди като фермери, лесовъди, съветници, изследователи, представители на индустрията, IT компании и др. „Услугите в подкрепа на иновациите", и по-специално „иновативното брокерство", могат да играят решаваща роля за постигането на полезни проекти с дистанционно свързване на хората. 
 
 
В този брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации ви представяме разговор с иновативния брокер Jean-Marc Gautier за неговата дейност и приносът му в проекта на Оперативната група „Здрави агнета“ във Франция.
 
Много лица и организации в цяла Европа предлагат подкрепа на оперативните групи. Това може да бъде под формата на посредничество в ранните етапи на даден проект, идентифициране на партньорите, изясняване на целите и дори съдействие при написването на заявлението за финансиране.
 
Като част от услугите в подкрепа на иновациите могат да организират брокерски събития или да се създават онлайн платформи, където хората могат да се срещнат и да започнат да правят планове за своя иновационен проект. Подкрепата за иновациите може да бъде и под формата на фасилитиране по време на целия жизнен цикъл на проекта.
 
Jean-Marc Gautier подкрепя оперативната група „Здрави агнета“ като иновативен брокер, а след това и като фасилитатор. Неговата специфична роля е да гарантира, че партньорите могат да работят заедно по начин, който да им даде възможност да постигнат своите цели. Ето какво споделя за дейността си в интервю за изданието на ЕПИ-АГРИ:
 
 
 
Jean-Marc Gautier работи в Института по животновъдство във Франция. Едновременно с основното си занимание работи като иновативен брокер и фасилитатор за оперативната група „Здрави агнета“, с водещ партньор френския кооператив „Средни-Пиринеи“. Той ръководи и тематичната работна група „Овцевъдство“ по Хоризонт 2020.
 
 
- Как бихте описали накратко с какво се занимава един иновативен брокер?
- Иновативният брокер се опитва да свърже различни партньори от земеделското производство, науката, търговските партньори и т.н., и да се увери, че в проекта са включени правилната експертиза и знания. Те трябва да си отговорят на въпроса, кои участници трябва да се съберем в една стая, за да обсъдим този конкретен въпрос?
 
Например, в оперативната група „Robustagno“, която работи за по-здрави агнета по време на раждането, търсехме фермери с практически познания и опит с иновации в стопанството по този въпрос, както и хора от научните среди. Много е важно да се включат хора с различни умения. Очертаването на темата също е от съществено значение. Предметът на оперативната група трябва да бъде най-важният въпрос за участващите земеделски стопани, като задържи и другите заинтересовани партньори през цялото време на проекта. Разбира се, въпросът трябва да бъде от значение и за сектора в цяла Европа.
 
- Какво направихте това да се случи?
- Заедно с френския кооператив „Средни-Пиринеи“, водещ партньор на „Здрави агнета“, аз лично бях много отдаден от самото начало на процеса. Прекарахме доста дълго време в разработването и изясняването на темата.
 
Свързахме се с потенциални партньори - овцевъди и съветници, ветеринарни лекари, земеделски организации и училища и координирахме началото на партньорството. Тогава бях и съавтор на заявлението за финансиране.
 
- В какви дейности на оперативната група участвате сега, когато тя вече работи?
- Сегашната ми роля в оперативната група е на фасилитатор. Важно е да имам известни познания за сектора и проблемите, които оперативната група третира, за да мога да ръководя дискусиите логично и да гарантирам, че всички области са обхванати.
 
Основната ми роля е да организирам и да ръководя срещите на участниците в оперативната група, като продължавам да предоставям подкрепа за иновациите. Подкрепата за иновациите означава да се гарантира, че хората идват на срещите и че срещите се провеждат по такъв начин, че да могат да се изграждат колективно решения.
 
- Какви са основните предизвикателства?
- Да включим земеделските производители е само по себе си предизвикателство... Не е обичайно за тях да участват в такъв тип multi-actor проекти, като развиват и внедряват иновации с хора от други професионални направления. Също така ние трябваше да съсредоточим вниманието си така че да задържим интереса на фермерите и да се уверим, че могат да видят ползите.
 
Това, което направихме, за да преодолеем този момент, беше по време на подготовката на проекта да стане ясно на фермерите, че проектът няма да попречи на ежедневната им работа и че техният принос е от съществено значение за успеха на проекта, както и че резултатите от него биха били от полза и за тях. По тази причина темата е съобразена с нуждите на шестте земеделски производители в оперативната група.
 
Срещите по проекта се провеждат четири пъти в годината и са с продължителност един ден. Това също е предизвикателство за фермерите, така че провеждаме срещи на място, включително и във фермата и във време, удобно за фермерите. Съгласно правилата на нашата Програма за развитие на селските райони, също така е възможно да се покрият разходите, направени от фермерите, когато проектът изисква те да бъдат далеч от фермата, например разходите за работник, който да замести фермера в стопанството му.
 
- Опишете успехите от досегашната си работа в оперативната група.
- При първата ни работна среща по проекта, например, използвахме много интересни техники за фасилитиране и всички участници, включително фермерите, бяха наистина щастливи да участват в проекта и те бяха изненадани от начина, по който се проведе срещата!
 
Тогава нямахме маси, а столовете бяха поставени в кръг. Не използвахме PowerPoint презентации, а направихме творческо писане на картони, и работихме в малки групи. Смятам, че това беше първата успешна точка по проекта. Хората се нуждаят от възможност да мислят извън рамките. Това беше наистина ефективно и участниците излязоха от срещата с още по-голям интерес към проекта и чувствайки своя принос.
 
- Какво бихте посъветвали други хора, които създават или работят в оперативна група?
- Намирането на подходящите партньори и избора на най-добрата тема са от съществено значение. След това използването на техниките на креативното фасилитиране в срещите са от ключово значение. Изграждането на връзките в рамките на партньорството от самото начало е много важно.
 
Също така установихме, че партньорите в „Здрави агнета“ са силно мотивирани от учебното пътуване, което предстоеше тогава да организираме – тур за обмяна на опит до Шотландия, за срещи с научен екип и друга оперативна група.
 
Трябваше да намерим решения за езиковата бариера, както и за времето на пътуването, особено по време на раждането на агнетата. Не винаги фермерите имат шанс да видят как се случват нещата в други страни, така че това има голям мотивиращ ефект и е реална възможност за успех на проекта на нашата оперативна група.
 
29 брой на рубриката „Агроиновации“, която Фермер.БГ реализира със съдействието на Институт за агростратегии и иновации е разработена по материали на ЕПИ – АГРИ и е предоставена като част от информационната кампания „Иновациите – винаги на мода!“