Министерството на земеделието и храните (МЗХ) обнародва в Държавен вестник промените в Национален стандарт 4.11 разписани в заповед на министър Греков от 10 март 2014 г. В точка І.4 Национален стандарт 4.1 се изменя така: „Земеделски стопани, ползващи постоянно затревени площи (пасища и мери), са длъжни да ги поддържат чрез паша с минимална гъстота от 0,15 животински единици на хектар (ЖЕ/ха).

 

Допуска се минимум 1 коситба за съответната година – до 15 юли за равнинните райони и до 15 август за планинските райони, включени в обхвата на необлагодетелстваните планински райони, при спазване на минималната посочена гъстота от 0,15 животински единици на хектар (ЖЕ/ха).

 

Земеделски стопани, ползващи постоянно затревени площи (ливади), са длъжни да ги поддържат чрез минимум 1 коситба за съответната година – до 15 юли за равнинните райони и до 15 август за планинските райони, включени в обхвата на необлагодетелстваните планински райони. Допуска се след задължителната коситба поддържане и чрез паша“.

 

В промените на стандарта е записано още, че за равнинните райони при наличие на заповед за обявяване на съответната защитена зона от Националната екологична мрежа „Натура 2000“, издадена по реда на Закона за биологичното разнообразие, с включена в нея забрана за косене до определена дата, срокът за извършване на коситбата се удължава с 30 дни след изтичане
срока на забраната“.

 

В обнародваната в Държавен вестник промяна на Национален стандарт 4.1 изрично е записано, че до изтичане на сроковете за поетите агроекологични ангажименти по мярка 214 „Агроекологични плащания“ от ПРСР 2007 - 2013 г., ще се прилагат текстовете на Национален стандарт 4.1 от месец юли 2013 г.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!