Днес в сградата на Министерството се проведе среща между министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов и представители на Националното сдружение на общините в Република България, съобщиха от агроминистерството.
 
 
На срещата беше обсъден хода на приема по Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020, както и възможностите за финансиране по Водено от общностите местно развитие (ВОМР). 
 
 
Двете страни обсъдиха някои затруднения, като министър Порожанов изтъкна, че за него е важно да бъде намалена административната тежест, което ще улесни всички.
 
Представителите на НСОРБ изразиха мнение, че за тях е важно повторно внасяне в Народното събрание на съвместно изработените изменения в Закон за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) по управление и реституция на остатъчния поземлен фонд и по опазване на общинските земи, както и внасяне в НС на измененията в Закона за ветеринарномедицинската дейност, целящи осъвременяване на нормативната уредба за регулация на селскостопанските дейности.