Регистрираните земеделски стопани, които през 2017 година са получили доходи под формата на държавни помощи, субсидии или друго подпомагане, трябва да ги декларират пред Националната агенция за приходите (НАП) в срок до 30 април 2018 г. с годишната данъчна декларация.
 
 
Субсидиите трябва да се отразят в нея, като се впишат в Приложение № 2, 3 или 6, в зависимост от реда за облагане на доходите, съобщиха от приходната агенция.
 
За постъпленията от субсидии трябва да се внесе и дължимият данък. Земеделските стопани трябва да декларират доходите си за 2017 г. пред НАП до 30 април, като в същия срок трябва да начислят и да платят дължимия данък за тях.
 
Налогът е в размер на 10%, но законът позволява на регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители да намалят доходите си от продажбата на произведени непреработени продукти от селско стопанство с 60%.
 
Земеделските стопани, получили доходи от производство на преработени продукти и декоративна растителност, могат да намалят данъчната си основа с 40%.
 
Земеделците, извършващи дейност като еднолични търговци (ЕТ), също декларират доходите си до 30 април, но не могат да намаляват данъчната си основа с нормативно признати разходи. За тях данъчната ставка остава 15% върху разликата от получените приходи през изминалата 2017 година и доказаните разходи.
 
 
Повече информация за декларирането и плащането на данъци земеделските стопани могат да намерят на сайта на НАП www.nap.bg. Консултации може да се правят и на цената на един градски разговор в кол центъра на приходната агенция на телефон 0700 18 700.