Европейската комисия одобри шестнадесетото изменение на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода 2014-2020 г, с което се предвижда промяна на текстовете в част от мерките и подмерките.

Четете още: Как да кандидатствате за наградите на Agri Summit & Awards 2024? 

 

Изменението включва и преразпределяне на 142 млн. евро от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, което не оказва негативно влияние нито върху европейския, нито върху държавния бюджет, съобщиха от пресофиса на Министерството на земеделието. 

Прехвърлят се над 115 млн. евро публични средства към общинската подмярка 7.2. за инвестиции в малка по мащаби инфраструктура. Близо 45 млн. евро отиват към бюджета на подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“. Други 1.2 млн. евро публични средства се насочват към подмярка 4.3 „Подкрепа за инвестиции в инфраструктура - развитие, модернизация или адаптиране на земеделската и горска инфраструктура“. С допълнителни 26 млн. евро е увеличен бюджетът на процедурата, стартирала през 2021 г. за  преработвателни предприятия по подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“.

Прави се корекция в крайния срок за изпълнение на проекти по инвестиционните мерки от 2023 г. на 2025 г.

С изменението на Програмата се увеличава допустимият размер на разходите за инвестиции по подмярка 1.2 „Демонстрационни дейности и действия по осведомяване“ от 100 000 евро на 350 000 евро. Целта е извършване на ефективни демонстрационни дейности, насочени към земеделски стопани и заетите лица в техните стопанства.

Промяната при подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ включва текст, съгласно който назначаването на втори ръководител на земеделското стопанство е допустимо само когато кандидати/бенефициенти жени ползват отпуск и обезщетение при бременност, раждане и отглеждане на дете до 2 години.

Промените в мярка 10 „Агроекология и климат“, мярка 11 „Биологично земеделие“ и Мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ включват увеличение на размера на компенсаторните плащания по трите мерки.

Информационната кампания "ОСП работи за нас: По-зелени и умни!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg