Към момента отворените процедури за подкрепа на фермерите по линия на Местните инициативни групи (МИГ) са 39. С пълния списък на приемите може да се запознаете ТУК.

Готови ли сте? Стартират теренните проверки 

Приемите по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) в изпълнение на подхода „Водено от общностите местно развитие“ са 35, по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ (ОПИК) – 3, и по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР) – 1.

Документите за кандидатстване, важните срокове, условията за допустимост и изпълнение са достъпни ТУК.

Междувременно Министерството на земеделието актуализира своята Индикативна годишна работна програма за приемите по ПРСР до края на годината.

Текущо през 2021 г. е кандидатстването по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на МИГ“. Общият бюджет е 4,47 млн. евро, а максималният процент на съфинансиране – до 100%. Могат да кандидатствта одобрени МИГ, като БФП за проект за подготвителна помощ е максимум 10 хил. евро за проекти за вътрешно териториално сътрудничество и 25 хил. евро за транснационално сътрудничество.

Отделно предстои отварянето на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ в периода септември – декември. Общият бюджет е 3,5 млн. евро. За местни общности, които не са прилагали подхода ЛИДЕР/ВОМР досега максималният размер на допустимите раходи на проектно предложение е 30 хил. евро. За другите, които вече са прилагали този подход, се допускат максимум разходи за 25 хил. евро.