Проект за изменение на дейността на взаимоспомагателните кредитни кооперации на частни земеделски стопани е готов. Той се отнася за изменение и допълнение на Постановление № 343 на Министерския съвет от 30 декември 2008 г. за реда за продължаване на дейността на взаимоспомагателните кредитни кооперации на частни земеделски стопани.

 

Предлаганото изменение ще позволи на повече хора живеещи в селските райони и работещи в други сектори на икономиката да се занимават със селскостопанско производство, като по този начин да ползват и услугите предоставяни от кредитните кооперации.

 

„Промяната на постановлението ще позволи то да е актуално с действащите в момента разпоредби, премахването на ограниченията ще създадат условия и ще направят работата на КК по-атрактивна и гъвкава съобразена с индивидуалните им особености в отделните райони на страната.

 

Голяма част от досега действащите разпоредби не са в пълно съответствие с нормативни актове от по-висш ранг, каквито са Закона за кооперациите (ЗК), Закона за кредитните институции (ЗКИ), Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС)“, е записано в мотивите на проекта.

 

Промяната ще позволи да се синхронизират и останалите срокове съгласно действащото българското законодателство. Проектът е публикуван на Портал за обществени консултации. Мнение и препоръки могат да бъдат направени до 23 април.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!