Януари обичайно е свързан с допълнителни административни задължения за фермерите, свързани с документалното приключване на старата година и началото на новата. Вижте и някои важни срокове от месечния календар за помощите и субсидиите в селското стопанство.
 
 
Земеделските стопани, които получават субсидии по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) могат в срок до 7 януари 2019 г. да подават възражения по образец срещу непопадането на конкретни заявени за подпомагане земеделски парцели или части от тях в проекта на специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2018. Слоят е предоставен на ДФЗ за извършване на задължителните кръстосани проверки на подадените през Кампания 2018 заявления за подпомагане.
 
Животновъдите – кандидати по мярка 14 „Хуманно отношение към животните“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., имат удължен срок до 18 януари за подаване на заявления за плащане за 2018 г. Допълнителна информация те могат да получат в областните дирекции (ОД) на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).
 
 
Обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци: от днес до 31 януари земеделските производители, които са кандидатствали за Кампания 2018 по схемите за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци, и за зеленчуци - оранжерийно производство, трябва да подадат декларация по образец в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) и да предоставят документи, които доказват минимални добиви и реализация на произведената продукция.
 
За пчеларите:
 
Срокът, в който пчеларите могат да подадат заявления за отпускане на държавна помощ de minimis, започна да тече на 17 декември и ще приключи на 15 януари. Документи се приемат в ОД на ДФЗ. Бюджетът на помощта е 3,5 млн. лева. Ставката за едно пчелно семейство ще бъде определена след приемането на всички заявления от кандидатите. Парите ще бъдат от бюджета за държавни помощи за 2019 г. и все още не е ясен срокът за плащане на помощта.
 
От 7 януари до 18 януари 2019 г. ще се проведе нов прием за финансовата 2019 г. по мерките от Национална програма по пчеларство (НПП). Документи ще се приемат в ОД на ДФЗ по постоянен адрес на физическото лице и по адресна регистрация на юридическо лице. Мерките включват подпомагане на дейности за борба срещу вароатозата, за извършване на лабораторен анализ на меда и закупуване на кошери, пчелни семейства и майки. Предвижда се също помощ за закупуването на дребен пчеларски инвентар и за подвижното пчеларство.
 
 
Лозаро-винарската програма се отваря от 28 януари до 8 февруари 2019 г. за първия прием на заявления по мярка „Преструктуриране и конверсия на лозя” от новата Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за 2019-2023 г.
 
За всички земеделски стопани, които не работят във фирми, срокът за подаване на годишните данъчни декларации за облагане на доходите им през 2018 г. е от 10 януари до 30 април. На деклариране подлежат и получените през календарната година субсидии. За ранно подаване на документите и плащане на дължимия данък в срок до 31 януари се полага 5% отстъпка.