До днес, 21 септември, фермерите могат да подават документи по извънредните мерки COVID 1 и COVID 2.

Десислава Танева: Парите по COVID-1 и COVID-2 идват на 16 октомври

От Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) припомнят, че по мерките се подпомагат земеделски стопани, микро, малки и средни предприятия, както и групи и организации на производители, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от пандемията от коронавирус. 

Всички кандидати следва да са регистрирани по Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани.

Подмярка COVID 1 е с бюджет 93,5 млн. лв. и обхваща секторите „Плодове и зеленчуци“, „Маслодайна роза“ „Винени лозя“, „Декоративни растения“, „Животновъдство“ (говеда, биволи, овце и кози) и „Пчеларство“.

Допустими за подпомагане по подмярка COVID 1 са земеделски стопани, кандидатствали за подпомагане по схемите за директни плащания през Кампания 2019 и Кампания 2020 или кандидатствали и одобрени за предоставяне на държавна помощ de minimis за подкрепа на пчеларите през 2019 г. 

Подкрепа ще получат и бенефициенти с действащ договор или одобрено заявление по мерките от ПРСР 2014 – 2020 г.

До момента по подмярка COVID 1 са подадени 33 324 заявления.

Подмярка COVID 2 е с бюджет 5,5 млн. лв. и обхваща всички останали направления в областта на растениевъдството и „Животновъдство“ (свине и птици).

Допустими за финансиране по COVID 2 са кандидатствалите за подпомагане по схемите за директни плащания през Кампания 2019 и Кампания 2020 или бенефициенти с действащ договор/ангажимент по мерките от ПРСР 2014 – 2020 г. 

Земеделски стопани, които отглеждат свине и/или птици, могат да кандидатстват по подмярката, в случай че са кандидатствали и одобрени за предоставяне на държавна помощ през 2019 г. по схема „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“ и/или схема „Помощ за реализиране на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към свинете“.

До момента по мярка COVID 2 са подадени 1 193 заявления.

След приключване на приема ДФЗ ще извърши административни проверки на представените документи от кандидатите. По последна информация от Министерството на земеделието разплащането по двете направления е предвидено за 16 октомври.