Нови изисквания за продажба от разстояние на хранителни продукти въвежда гласуваният вчера, 27 май, от Народното събрание Закон за храните. Нормативният акт регламентира за първи път дистанционната търговия с хранителни продукти в България.

Парламентът: Новият Закон за храните е приет окончателно

Според заложените в новия закон изисквания, за да могат да продават храни от разстояние, бизнес операторите ще трябва да се регистрират в съответната областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ). За целта те трябва да попълнят заявление, в което освен обща информация за търговеца, обектите и каналите, чрез които ще се извършват продажбите, да посочат и информация за превозните средства, с които ще се извършват доставките на храни.

В нормативния акт са разписани подробни изисквания относно превозните средства. Тези, които се използват за транспортиране на животински продукти - мляко, месо, яйца, риба и морски дарове, а както и на брашно, хлебни и сладкарски изделия, подлежат на индивидуална регистрация в ОДБХ и следва да имат специално издадени стикери. За доставка на останалите видове храни не е нужна индивидуална регистрация на превозните средства, но те следва да са включени при регистрацията на обектите на бизнес операторите, които осъществяват дистанционна търговия с хранителни продукти.

Освен информация за използваните превозни средства, при регистрацията си търговците трябва да приложат и план за проследимост на продаваните от тях храни. Заявлението за търгуване с храни от разстояние се подава 14 дни преди започване на дейността.

Законът изключва възможността за дистанционни продажби на храни за кърмачета и малки деца и храните за специални медицински цели. Продуктите, които се търгуват дистанционна задължително трябва да са произведени или дистрибутирани в обекти, регистрирани според новия нормативен акт, да са одобрени от компетентен орган на друга държава членка или да са въведени на територията на Европейския съюз при спазване на изискванията на Закона. Те следва също да са етикетирани съгласно въведените със Закона изисквания и да се транспортират при спазване на разпоредбите му.

Специфичните изисквания към търговията с храни от разстояние ще бъдат определени с наредба на министъра на земеделието, храните и горите.

"Новият Закон за храните ще гарантира на българския потребител качество и сигурност. Създават се условия за изсветляване на сектора при производството, преработката и дистрибуцията на храни. Законодателният пакет, включващ и Закона за агрохранителната верига, урежда обществените отношения от фермата до трапезата", каза министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева по време на брифинг в Народно събрание по информация на Министреството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).

В разпоредбите на закона се определят условия, при които се поставя обозначението „Добит в България“ или „Продукт от България“ за храни, чиято основната суровина е добита в страната и цялата последваща обработка е извършена от местни оператори. Щампът може да се придружава с географска карта или друг символ, който съдържа информация, че храната е произведена в България.

Регламентират се дейностите по хранителното банкиране. Въвеждат се изисквания за дарение на храна, както условията и начина на отбелязване на даряваните храни. То ще се извършва след регистрация на лица по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на дейност в обществена полза.

Земеделският министър подчерта, че санкциите за различни нарушения се увеличават значително. Целта е да има ефективен контрол, като се гарантира по-голяма сигурност и доверие на потребителя за храните, които консумира.

Създава се и Национален съвет като постоянен консултативен орган, който ще координира държавната политика в сектор „Храни“, като в него ще са включени представители на всички заинтересовани страни. Министър Танева изтъкна, че досега във всички работни групи по изработването на закона са участвали представители на браншовите организации.

„Българска агенция по безопасност на храните е компетентния орган за контрол от производство на суровините до предлагането на храната на потребителя. Също така под контрол ще попаднат храни и хранителни добавки, които досега, също бяха извън регулацията. Единствено изворните и минерални води остават под контрола на Регионалните здравни инспекции“, посочи министър Танева.

Министерството планира да създаде и платформа, в която да бъдат регистрирани всички фирми, предлагащи онлайн търговия с храни.